Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 10 : Endangered Species - Các Chủng Loại Bị Lâm Nguy Reading - Unit 10 trang 106 Tiếng Anh 12 - loigiaihay Writing - Unit 10 trang 113 Tiếng Anh 12 - loigiaihay unit 10 endangered species speaking, unit 10 lớp 12 reading, unit 10 endangered species writing, unit 10 lop 12 speaking, unit 10 endangered species reading, unit 10 lop 12 listening, unit 10 lớp 12 language focus, từ vựng unit 10 lớp 12

1. a. MAY - MIGHT : diễn tả điều gì có thể xảy ra hoặc không chắc chấn.

Work in pairs. Look at the pictures and answer ihe questions. (Làm việc từng đói. Nhìn những hình vù trà lời câu hỏi.)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D. (Làm việc từng đôi. Thảo luận và chọn câu trả lời đúng nhất A, B. C hoặc D.)

Work ill pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems. (Làm việc từng đôi. Đề nghị những hiện pháp có thể thực hiện nên được áp dụng để giải quyết những vấn đề sau.)

Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn chính câu, dùng may / might với một động từ trong khung.)

Listen to the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Nghe đoạn văn và điền bản ghi chú với không hơn BA từ.)