Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Unit 10: Conservation - loigiaihay Reading unit 10 trang 104 sgk tiếng anh 10 - loigiaihay Tiếng Anh 10 Unit 10: Conservation - VietJack tiếng anh 10 unit 10 speaking, unit 10 lớp 10 writing, unit 10 lop 10 reading, unit 10 lớp 10 listening, unit 10 conservation speaking, từ vựng unit 10 lớp 10 reading, unit 10 lớp 10 language focus, unit 11 lớp 10

Review: The Pasive voice (ôn Thể bị động), 2.Forms of passive voice (Các dạng của thể bị động)

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào các hình, và sau I đó trả lời các câu hỏi).

Task 1;Task 2;Task 3: Task 1: Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions. (Đọc các đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

Task1: Listen and number the events in the order you hear. (Nghe và đánh sổ những sự kiện theo thứ tự em nghe.)

Task 1: Write out the sentences by matching the first half in A with the most suitable half in B.