Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ năm 1996 đến năm 2005, tỉ lệ lao động nông thôn giảm.

- Từ năm 1996 đến năm 2005, tỉ lệ lao động nông thôn giảm (từ 79,9% năm 1996 xuống còn 75,0% năm 2005, giảm 4,9%), tỉ lệ lao động thành thị tăng (từ 20,1% năm 1996 lên 25,0% năm 2005, tăng 4,9%).

- Sự chuyển dịch này phù hợp với quá trình đô thị hóa ở nước ta.