Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(ccc) Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(ccc) Bài 15,16,17, 18,19,20, 21,22,23 trang 114, 115 ... - Đề thi kiểm tra bài tập các trường hợp bằng nhau của tam giác, bài 20 trang 115 sgk toán 7 tập 1, bài tập trường hợp bằng nhau cạnh cạnh cạnh, bài tập chứng minh 2 tam giác bằng nhau, giải bài tập trường hợp đồng dạng thứ nhất, luyện tập trường hợp bằng nhau cạnh cạnh cạnh, chuyên đề các trường hợp bằng nhau của tam giác, chuyên đề chứng minh hai tam giác bằng nhau

Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Bài 15. Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm,

Bài 16. Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3 cm. Sau đó đo góc của mỗi tam giác.

Bài 17 Trên mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Bài 19. Cho hình 72. Chứng minh rằng:

Bài 20. Cho góc xOy(h.73), Vẽ cung tròn tâm O, cung tròn này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A,B (1). Vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm C nằm trong góc xOy ((2) (3)). Nối O với C (4). Chứng minh OC là tia phân giác của góc xOy.

Bài 21. Cho tam giác ABC, Dùng thước và compa, vẽ các tia phân giác của các góc A,B,C.

Bài 22. Cho góc xOy và tia Am(H.74a).

Bài 23. Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD