Trừ Số Có 3 Chữ Số Có Nhớ chọn lọc - TaiLieu

Bài 1, bài 2 : đặt tính rồi tính: