Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

STT Cây có hoa Cây không có hoa
1 Cây đào Cây thông
2 Cây mai Cây rau bợ
3 Cây chuối Cây rêu
4 Cây cam Cây bèo hoa dâu