Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giữa Hiến pháp và các điều luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mọi văn bản pháp luật đều phải phù hợp Hiến pháp và cụ thể hóa Hiến pháp

a)  Trên cơ sở quyền trẻ em đã học, em hãy nêu một điều trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, mà theo em đó là sự cụ thể hoá Điều 37 của Hiến pháp.

Trả lời

Ngoài Điều 6 đã nêu trong phần đặt vấn đề, có Điều 8 .Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em: trẻ em được nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự. Được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về những vấn đề có liên quan.

b)   Từ Điều 37, Điều 119 của Hiến pháp và các điều Luật trên, em có nhận xét gì vé mối quan hệ giữa Hiến pháp với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình ?

Trả lời

Giữa Hiến pháp và các điều luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, mọi văn bản pháp luật đều phải phù hợp Hiến pháp và cụ thể hóa Hiến pháp. Hiến pháp là cơ sở, là nền tảng của hệ thống pháp luật.

Bài

12

- Hiến pháp năm 1992: Điều 64

 

 

- Luật Hôn nhân và Gia đình: Điều 2

Bài

16

- Hiến pháp năm 1992: Điều 58

 

 

- Bộ luật Dân sự: Điều 175

Bài

17

- Hiến pháp năm 1992: Điều 17, 18

 

 

- Bộ luật Hình sự: Điều 144

Bài

18

- Hiến pháp năm 1992: Điều 74

 

 

- Luật khiếu nại, tố cáo: Điều 4, 30, 31, 33

Bài

19

- Hiến pháp năm 1992: Điều 69

 

 

- Luật Báo chí: Điều 2