Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến cấp cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn)

a)   Bộ máy nhà nước được phân chia thành mấy cấp ? Tên gọi của từng cấp ?

Trả lời

- Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước từ cấp trung ương đến cấp cơ sở (cấp xã, phường, thị trấn)

- Bộ máy nhà nước được phân chia thành 4 cấp:

+ Cấp trung ương

+ Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Cấp xã (phường, thị trấn)

b)   Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có những cơ quan nào ?

Trả lời

Bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có: Quốc hội, chính phủ, tòa án nhân dân tối cao, viện kiểm soát nhân dân tối cao.

c)  Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) gồm có những cơ quan nào ?

Trả lời

Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố thuộc trung ương) gồm:

+ Hội đồng nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương)

+ ứy ban nhân dân tỉnh (thành phố thuộc trung ương)

+ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phô' thuộc trung ương)

+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phô" thuộc trung ương) 

d)  Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) gồm có những cơ quan nào ?

Trả lời

Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phô' trực thuộc tỉnh) gồm:

+ Hội đồng nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Tòa án nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh)

+ Viện kiểm sát nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)

đ) Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) gồm có những cơ quan nào ?

Trả lời

+ Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn)

+ ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)