Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những quy định độ là để xác định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước trên mọi lĩnh vực.

a) Theo em, những quy định trên thể hiện quyền gì của người dân ?

Trả lời       

Những quy định thể hiện quyền:

+ Tham gia góp ý kiến dự thảo, sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992;

+ Tham gia bàn bạc và quyết định các công việc của xã hội.

b) Nhà nước ban hành những quy định trên để làm gì ?

Trả lời       

Những quy định độ là để xác định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước trên mọi lĩnh vực

c)  Liên hệ với tình hình ở trường, lớp (hoặc địa phương) và cho biết em (hoặc gia đình em) được tham gia bàn bạc hay tham gia quyết định những công việc gì của trường, lớp (địa phương).

Trả lời       

-  Đối với em.

+ Góp ý kiến về vân đề giải quyết tình trạng ách tắc giao thông sau những giờ tan học ở cổng trường;

+ Tham gia ý kiến trong những giờ sinh hoạt lớp; tham gia ý kiến trong những buổi gặp mặt ban cán sự lớp với Ban giám hiệu nhà trường, với thầy cô giáo.

+ Góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của Đoàn, Đội; kế hoạch tuần của lớp...

- Đối với gia đình em ở địa phương:

+ Tham gia góp ý kiến xây dựng, sửa đổi Hiến pháp, pháp luật;

+ Chất vấn đại biếu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân về các lĩnh vực trong đời sống, xã hội;

+ Tố cáo, khiếu nại những việc làm sai trái của các cơ quan quản lí nhà nước;

+ Tham gia bàn bạc, quyết định chủ trương xây dựng các công trình phúc lợi công cộng;

+ Tham gia xây dựng các quy ước của xã, phường về nếp sông văn minh và chống tệ nạn xã hội...