Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

- Chương trình con đóng vai trò quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong lập trình có cấu trúc.

- Dùng chương trình con sẽ thuận lợi cho việc tổ chức, viết, kiểm tra chương rình và sử dụng lại.

- Chương trình con có phần đầu, phần khai báo và phần thân.

- Chương trình con có thể có tham số hình thức khi khai báo và được thay bằng tham số thực sự khi gọi. Các tham số hình thức và thực sự phải tương ứng về thứ tự và kiểu dữ liệu.

- Chương trình con được gọi bằng tên của nó;

- Biến được khai báo trong chương trình con là biến cục bộ;

- Thư viện cung cấp những chương trình con chuẩn mở rộng khả năng ứng dụng.