Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính từ trong tiếng Anh (Adjective) - Oxford English UK Vietnam Tính từ và trật tự của tính từ (Adjectives and order of adjectives) Unit 8: Chức năng, vị trí của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ) vị trí của tính từ trong tiếng anh, trật tự của tính từ trong tiếng anh, vị trí của trạng từ trong tiếng anh, vị trí của danh từ trong tiếng anh, tính từ trong tiếng việt, bài tập về trật tự tính từ trong tiếng anh, danh sách tính từ trong tiếng anh, tính từ trong tiếng việt lớp 4

Các loại chính là :a) Chỉ định (demonstrative),b)Phân loại (distributive.) c) Số lượng, d) Nghi vấn

A. Có nhiều cách sắp xếp thứ tự khác nhau của những tính tử chỉ phẩm chất nhưng thường thì thứ tự đó được sắp xếp như sau :

A. Với hình thức cấp nguyên của tính từ, chúng ta dùng as...as (bằng) trong xác định và not as/not so... as (không bằng) trong phủ định

A. Các tính từ ở trong nhóm từ (a) đến (e) trên đều đứng trước danh từ. B. Tính từ chỉ phẩm chất cũng có thể đứng trước danh từ

A. Có ba mức độ so sánh. B. Những tính từ một vần có hình thức so sánh hơn và cực cấp bằng cách thêm "er" và "est" ở cấp nguyên.

A.rich/poor (giàu/nghèo), unemployed (thất nghiệp) các tính từ nhất định khác miêu tả tính cách và điều kiện con người có thể được đạt trước the và dùng tượng trưng cho một lớp người.

It + be + tính từ (+ of+ túc từ) + nguyên mẫu được dùng chủ yếu với các tính từ liên quan đến:a) Tính cách : brave (dũng cảm), careless (cẩu thả), cruel (độc ác),

Hầu hết các tính từ có thể được dùng với các đại từ one/ones. Khi one/ones chỉ một danh từ đã đề cập ở trước

Khi có hai động từ giống nhau được đặt trước và sau than/as thì chúng ta có thể dùng một trợ động từ cho động từ thứ hai

due (đúng), due to (vì, tại), owing to (nhờ có, do bởi), centain (chắc chắn), sure (chắc), bound (nhất định), confident (chắc chắn)

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1173
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1116
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1092
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1063