Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh.

Tính chất hóa học :

1. Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh.

- Oxi oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt, Ag), nhiều phi kim và nhiều hợp chất hóa học.

Thí dụ :   3Fe + 2O2 \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) Fe3O4

              4P + 5O2  \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\)   2P2O5

              C2H5OH + 3O2 \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) 2CO2 + 3H2O

-Lưu huỳnh oxi hóa nhiều kim loại và hiđro ở nhiệt độ cao.

     2Al + 3S \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) Al2S3 ;

     H2 + S \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) H2S

    S + O2 \(\overset{(t^{o})}{\rightarrow}\) SO2.

2. Khác với oxi, lưu huỳnh còn thể hiện tính khử khi tác dụng với những chất có độ âm điện lớn hơn như O, F.