Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm xem mỗi phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ trống nào trong câu?

Tìm xem mỗi phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ trống nào trong câu?

a) Sinh dục b) Nhị c) Sinh sản d) Nhụy

Trả lời:

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy