Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang.

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Điền vào ô trống theo hàng ngang:

-     Dòng 1: Người cưới công chúa MỊ Nương. (7 chữ cái)

-     Dòng 2: Mùa rét (lạnh). (4 chữ cái).

-     Dòng 3: Cơ quan phụ trách chuyển thư từ. (7 chữ cái)

-     Dòng 4: Ngày tết của thiếu nhi. (8 chữ cái)

-      Dòng 5: Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc. (7 chữ cái)

-     Dòng 6: Con vật di lạch bạch. (3 chữ cái)

-     Dòng 7: Trái nghĩa với dữ. (4 chữ cái bắt đầu bằng chữ H)

-      Dòng 8: Tên con sông đẹp ở thành phố Huế. (9 chữ cái)

2

1

s

ơ

N

T

I

N

H

Đ

Ô

N

G

 

 

1 B 1 Ư

u

Đ

I

N

 

 

 

 

4

T

R

u

N

G

T

H

u

 

 

 

 

5

T

H

ư

V

I

N

7

8

6

V

T

 

H

N

s

Ô

N

G

H

ư 

ơ 

b. Từ mới xuất hiện ở cột dọc: SÔNG TIỀN