Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Giải ô chữ.

Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Câu 2. a) Giải ô chữ :

 

 

p

H

Á

c

 

 

 

 

N

H

c

s

ĩ

 

 

 

p

H

Á

0

H

0

A

 

M

 

V

T

T

R

Ă

N

G

 

 

T

H

A

M

Q

u

A

N

 

c

H

ơ

I

Đ

À

N

 

 

 

T

I

Ê

N

s

ĩ

 

 

 

 

B

É

N

H

 

 

                                 

 

b) Ô chữ in màu : Phát minh