Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đọc bản vẽ nhà đơn giản cần thực hiện như sau :

I. CHUẨN BỊ

- Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy
- SGK, vở ghi.....

II. NỘI DUNG

Đọc bản vẽ ở nhà (h.16.1)

III. CÁC BƯỚC TIÊN HÀNH

- Cần nắm vững cách đọc bản vẽ nhà 

- Đọc bản vẽ nhà the các bước ví dụ như bản vẽ nhà tầng ở  bài 15

- Kẻ theo mẫu bảng 12.5 và ghi câu trả lời

IV. ĐÁNH GIÁ