Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

+ Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai.

Thì tương lai đơn - The simple future tense

* cấu tạo:

shall/ will + bare-infinitive

*    Cách dùng:

+ Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai.

Ví dụ:

-    He will finish his work tomorrow.

Ngày mai anh ẩy sẽ làm xong công việc cùa mình.

-    Manchester United will win the cup.

Đội Manchester United sẽ đoạt cúp vô địch.

+ Chúng ta dùng thì tương lai đơn để dự đoán điều có thể xảv ra trong tương lai.

Ví dụ:

-    According to the weather report, it will be cloudy tomorrow.

Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ nhiều mây.

-     Be careful! You’ll hurt yourself! Coi chừng, bạn sẽ bị thương đẩy!

won’t = will not                   shan’t = shall not