Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense) - tiếng Anh Thì quá khứ hoàn thành - Anh ngữ Oxford Phân biệt quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành, bài tập thì quá khứ hoàn thành, công thức thì quá khứ hoàn thành, dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành, dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

Ở thì quá khứ đơn giản, các động từ có qui tắc được thành lập bằng việc thêm ed cho nguyên mẫu

Thì quá khứ đơn giản được dùng cho những hành động đã hoàn tất trong quá khứ ở một thời điểm nhất định

Thì quá khứ liên tiến được thành lập bởi thì quá khứ của động từ to be + hiện tại phân từ

Quá khứ liên tiến chủ yếu được dùng cho những hành động quá khứ diễn ra liên tục ở một thời điểm nào đó mà giới hạn chính xác của nó không được biết và không quan trọng

Thì này được dùng như một quá khứ tương đương của thì hiện tại lien tiến

Quá khứ liên tiến có thể dùng thay cho quá khứ đơn giản để chỉ hành động ngẫu nhiên không có chủ đích

Thì hiện tại hoàn thành được thành lập bởi thì hiện tại của have + quá khứ phân từ (past participle).

Just được đặt ở giữa trợ động từ và động từ chính. Sự kết hợp này được dùng chủ yếu trong xác định, mặc dù vẫn có thể dùng ở nghi vấn.

Hiện tại hoàn thành được dùng cho những hành động gần đây khi thời gian đã không được đề cập

Hiện tại hoàn thành có thể được dùng tương tự với ever, never, always, v.v... và since + một thời điểm, since + mệnh đề hay since trạng từ

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1217
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1157
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1133
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1112