Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp.

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ cấu sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.