Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Listen and fill each blank with the missing word. Well, I think that living in Bangkok is very exciting, but I haven't lived here all my life.

Test yourself F

I. Listening (2.5 points)

Click tại đây để nghe:


 

Listen and fill each blank with the missing word. (Nghe và điền vào chỗ trống với từ thiếu)

Well, I think that living in Bangkok is very exciting, but I haven't lived here all my life. My family came here when I was (1) three. But now it is my home. Nearly all my (2) friends live here.

It's our (3) capital city, and very big. From morning till night there are (4) crowds of people on the main streets. Some parts of the city are very (5) noisy . I have a long journey to school every day, but I don't mind because it's so (6) interesting. There's always something happening in the (7) streets. There are all kinds of people selling things - fruits, (8) flowers, cooked food, clothes - everything you could imagine. I really (9) enjoy the excitement of the crowded streets and large (10) modern buildings. I love walking around the streets at the weekend with some other boys from my class.

II. Reading (2.5 points)

Read the passage, and choose A, B, or C that best completes the sentences. (Đọc đoạn văn và chọn A, B, hoặc C hoàn chỉnh đúng nhất các câu)

Sydney, khu đô thị lớn nhất ở Úc, nằm ở bờ biển phía đông nam đất nước. Với dân số khoảng 4 triệu, nó là thủ phủ của bang New South Wales (NSW), bang đông dân nhất và quan trọng nhất về kinh tế. Thành phố là trung tâm văn hóa năng động với nền kinh tế tập trung ở công nghiệp phục vụ, du lịch, sản xuất và mậu dịch quốc tế. Hải cảng của nó là một trong những trung tâm thương mại liên lục địa hàng đầu ở vùng châu Á Thái Bình Dương.

Sydney được thành lập như một thuộc địa của Anh vào ngày 26 tháng Một năm 1788. Ngày nay hải cảng thiên nhiên tạo thành vật trang trí giữa một thành phố đô thị hiện đại. Dân số Sydney đa dạng với dân từ nhiều quốc gia khác, điều đó hình thành đời sống văn hóa đầy khí lực của thành phố. Nó là địa điểm đứng đầu của Úc đối với du khách từ ngoại quốc và du lịch là công nghiệp chủ đạo của thành phố. Sydney là chủ nhà của Thế Vận Hội Mùa Hè năm 2000, nó quảng cáo hình ảnh thành phố khắp thế giới như một cửa ngõ tới nước Úc.

1 - C          2 - A             3 - A               4 - A              5 - A

III. Grammar (2.5 points)

Combine the following pairs of sentences, changing the second sentence into a non-defining relative clause, and putting it in the correct place.  (Kết hợp những câu sau, đổi câu thứ hai thành mệnh đề quan hệ không xác định, và đặt nó đúng vị trí)

1. Their house, which is in the suburb of the city, is quite big and modem.

2. The new English teacher, who(m) I met yesterday, seems to be very friendly.

3. Sandra has got a new job with Capital Insurers, which is a much better company than the last one she worked for.

4. Her last novel, which I read on holiday, is really good.

5. This bag, which I carried all the way from the station, is full of books.

* Put the adjectives in brackets into the comparative or superlative form. (Viết tính từ trong ngoặc ờ dạng tương đối hoặc tuyệt đối.)

1. bigger                           2. best                              3. better

4. more polluted               5more stressful

IV. Writing (2.5 points)

Taipei, the capital city of Taiwan, was founded in the 18th century. It has a population of 2.3 million. It is the country’s most exciting city, but the weather here is not very pleasant due to the level of humidity. Taipei is a busy city with crowded streets all the time. It is famous for its excellent museums.