Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Listen and complete the sentences. (Lắng nghe và hoàn thành câu.)

TEST YOURSELF E

I. LISTENING

Click tại đây để nghe:


 

Listen and complete the sentences. (Lắng nghe và hoàn thành câu.)

1. Television brings . ... from around the world into millions of homes.

—> Television brings pictures and sounds from around the world into millions of home.

2. A person sitting in his house can .. .. make a speech or visit a foreign country.

—> A person sitting in his home can watch the president make a speech or visit a foreign country.

3. Home viewers can see and learn about.... in far-away lands.

—> Home viewers can see and learn about people, places, and things in far-away lands.

4. Entertainment programmes consist of....

—> The entertainment programmes consist of plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures.

5. People find it more convenient as well as cheaper to sit comfortably at home .....

—> People find it more convenient as well as cheaper to sit comfortably at home than to go out.

TAPESCRIPT

Television is one of man's most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television set can sit in his house, and he can watch the president make a speech or visit a foreign country. He can see a war happen and watch statesmen try to bring about peace. Through television, home viewers can see and learn about people, places, and things in far away lands. Television also provides more entertainment programs than any other kinds. The programs include plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures. So television now plays an important role in many people's lives. It is more convenient as well as cheaper for people to sit comfortably at home than go out.

II. READING

Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Đọc kĩ đoạn văn và quyết định việc các báo cáo là đúng (T) hoặc sai (F).)

Linda sống một mình ở Luân Đôn. với bộ sưu tập tuyệt vời của cô. Cô đã sưu tập tất cả các kỉ vật hoàng gia kể từ năm 1960 khi cô xem đám cưới của công chúa Margaret trên ti vi. Những vật đầu tiên cô mua là một đĩa với hình đầu nữ hoàng ở giữa và một cái cốc Coronation kèm theo. Và bây giờ, cô có một khối lượng khổng lồ các vật: hình ảnh, tranh vẽ, gạt tàn thuốc, hàng trăm cốc, bình trà, khăn trà, hộp bánh quy, áp phích, sách, cờ, kệ bánh mì nướng, cốc ăn trứng, giá nến. ... Trong thực tế, cô đã có hơn bốn nghìn đồ kỉ niệm hoàng gia. Cô dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để giữ cho chúng sạch sẽ không bị bụi. Cô thường đi chơi xung quanh, tạo nên một khu vực đặc biệt cho hoàng gia. Nó làm cô thích thú trong nhiều giờ, và các khách tham quan, chủ yếu là du khách nước ngoài không bao giờ cảm thấy chán nói về gia đình hoàng gia của cô. Thật không hề dễ dàng khi thu thập những vật cô muốn. Một lần có đang ở trong một cửa hàng và người bán hàng đang uống trà bằng một cái cốc Coronation đáng yêu cô đã đề nghị mua nó nhưng ông không quan tâm. Vì vậy, cô đã đi đến một cửa hàng gần đó và mua một cốc rất đắt và đổi lấy cái cốc Coronation của ông ta. Cô chỉ muốn đặt cái cốc ở chỗ thích hợp với nó...

1. Linda has been collecting the royal mementoes since 1960.                 T

2. The first things she bought were some Coronation mugs and the Queen's disk.                                                                                                        F

3. She has collected over 4.000 Royal souvenirs.                                       T

4. Foreign visitors never aet bored with talking about her Royal family.       T

5. She bought the Coronation mug from the shop keeper and put it in its proper home.                                                                                             F

III. PRONUNCIATION AND GRAMMAR

a. Listen and put a tick (V) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word. (Lắng nghe và đánh dấu (S) trong ô bên phải, chú ý đến cách phát âm của phần gạch dưới của từ này.)

1. Street            3. Meets                    5. Scream            7. reads

2. Screen          4. Reached                 6. Squeeze           8. managed

b. Complete the following sentences with that or who. If it is possible to write that or leave it out, write that in brackets.

e.g: Why do you always disagree with everythine (that) I say?

1. Kate is the only person who understands me.

2. Why do you blame me for everything that goes wrong?

3. Are these the books (that) you are looking for?

4. It was Judy who taught us English.

5. The student who won the shcolarship is going to study in Britain.

6. The dress (that ) Mary boucht yesterday doen't fit her very well.

IV. WRITING

Write a paragraph of 120 words about one of your hobbies, following these guidelines. (Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về một trong những sở thích của bạn, làm theo các hướng dẫn.)

-   What your hobby is (Sở thích của bạn là gì)

-   When you started it (Khi nào bạn bắt đầu thích nó)

-   How you enjoy it (Bạn thích nó bao lâu)

-   How much time you spend on it (Bạn dành bao nhiêu thời gian vào nó)

-   Why you enjoy it (Tại sao bạn thích nó)

-   How long you think you continue with your hobby

(Bạn nghĩ bạn sẽ tiếp tục sở thích của bạn trong bao lâu)

Mv hobby is reading. I read story books, magazines, newspapers and any kinds of material that I find interesting. I started reading when I was a little girl. I used to ask my father to read fairy tales. Then I learned to read. At first, I read simple books, then stories. Now I read everything. I love reading novels. Even I can read short stories in English, especially I'm interested in reading funny stories. Through reading, I can learn about many things: how people live, how things go on everywhere in the world. Books provide me necessary information and fact. I don't have to learn things the hard way, books have certainly helped me so much in my daily life. Books would be my lifelong friends. I would never stop reading them in my life.