Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

I. LISTENING: Listen and complete the table below. (Nghe và điền bảng dưới đây)

 TEST YOURSELF A

I. LISTENING: Listen and complete the table below. (Nghe và điền bảng dưới đây)

1. January 15th 1929                  2. In 1951             3. for 4 years
4.he met                            5. they got married       6. a minister at a
7.the black freedom movement   8. heard his speech at the church       9.1964 1                10. April 4th 1968

II. READING: Read the passage and choose one appropriate phrase in the
box for each blank. There are more phrases than needed. (Đọc đoạn văn và
chọn cụm từ thích hợp trong khung cho mỗi chỗ trống. Có nhiều cụm từ hơn cần thiết.) 

1 - F;           2-C;              3-A;              4-D;               5-B 

III.GRAMMAR: Use the correct form of the verbs in brackets to complete the letter of application below (Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để điền lá đơn dựới đây.) 

1.to apply    2. am       3. Attended      4. passed 5.got
6.can          7. reading   8. know          9.am able         10. hearing

IV.WRITING: Sally Green writes Phong a letter. Read the letter carefully then in Phong’s name, write her a letter. (Sally Green viết cho Phong một lá thơ.Đọc lá thơ cẩn thận sau đó với tên của Phong, viết cho cô ấy thơ trả lời.)
                                                                       10 đường Minto
                                                                       Edinburgh, Scotland
Phong thân mến,
Hãy làm bạn tâm thư cùa tôi nhé? Tôi 16 tuổi, cao 1,m58 với tóc đỏ và mắt xanh. Tôi sống ở Edinburgh với cha mẹ và hai chị.
Tôi là học sinh trung học. Trường tôi trung tâm thành phố. Nó rất xưa và đẹp với khoảng 500 học sinh và 70 giáo viên. Tôi đi học mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều. Trước tiên chúng tôi có tiết học.Kể đó chúng tôi có giờ nghỉ ăn trưa một giờ rưỡi. Sau đó, chúng tôi hoặc có tiết học thêm hoặc trò chơi.
    Tôi hy vọng bạn sẽ viết thơ cho tôi và kể cho tôi về chính bạn. trường học và những việc thường làm của bạn.
Thân.
Sill ly Green

(Possible answer)

                                                                           Nguyen Trai Street                                                                                                District 5. Ho Chi Minh City                                                                                    Viet Nam                                                                                                            July 15th 200...

Dear Sally,
        I’m very glad to be your pen-friend. I'm 14 years old. I’m not very tall, about 1.55 meters. I've got short black hair and black eyes. I live in the centre of the city. I live with my parents and a younger sister. She's nine years old and in Grade 4.
        I'm in Grade 9 at Dien Hong High School. My school is not very big but beautiful. There are about nine hundred pupils with 80 teachers. I have to study many subjects: Maths. History, Physics. Chemistry. Literature, Biology, Botany. Civic Education, Agricultural Technology. ...etc... I go to school six days a week and have two Physical Education classes in the afternoon. There are a lot of things for me to study!
                                 Write to me. And please Ịịive my regards to your fumilx.
                                                                         Yours truly.                                                                                                            Phong