Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

1. Tự đánh giá bài làm của em, 2. Chữa bài, 3. Học tập những đoạn văn, bài văn hay:

1. Tự đánh giá bài làm của em :

a)   Phần thân bài tà cảnh theo trình tự không gian hay thời gian ?

b)   Chỉ ra các đoạn và ý của tùng đoạn.

c)   Chỉ ra những câu chuyển đoạn.

d)   Trong bài có bao nhiêu câu văn hay :

-   Câu văn có hình ảnh.

-   Câu văn bộc lộ cảm xúc của ngưòi viết.

e)   Trong bài có bao nhiêu lỗi :

-   Lỗi chính tà

-   Lỗi dùng từ

-   Lỗi đặt câu

2. Chữa bài:

-   Tham gia chữa lỗi chung.

-  Tự chữa lỗi trong bài làm của em.

-  Đối bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi.

3. Học tập những đoạn văn, bài văn hay:

-   Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

-  Thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn trên.

4. Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn.