Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Tự đánh giá bài làm của em, 2. Chữa bài, 3. Học tập những đoạn văn, bài văn hay:

1. Tự đánh giá bài làm của em :

a)   Phần thân bài tà cảnh theo trình tự không gian hay thời gian ?

b)   Chỉ ra các đoạn và ý của tùng đoạn.

c)   Chỉ ra những câu chuyển đoạn.

d)   Trong bài có bao nhiêu câu văn hay :

-   Câu văn có hình ảnh.

-   Câu văn bộc lộ cảm xúc của ngưòi viết.

e)   Trong bài có bao nhiêu lỗi :

-   Lỗi chính tà

-   Lỗi dùng từ

-   Lỗi đặt câu

2. Chữa bài:

-   Tham gia chữa lỗi chung.

-  Tự chữa lỗi trong bài làm của em.

-  Đối bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi.

3. Học tập những đoạn văn, bài văn hay:

-   Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

-  Thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn trên.

4. Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn.