Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta.

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta là do kết quả tác động của nhiều nhân tố:

- Đường lối phát triển công nghiệp.

- Thị trường là yếu tố có tác động mạnh đến sản xuất. Một khi nhu cầu thị trường thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của sản xuất, làm thay đổi cơ cấu, đặc biệt là cơ cấu sản phẩm.

Các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội có tác động lớn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành.

- Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành nhằm để thích nghi với tình hình mới để hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.