Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có thể dùng các cấu trúc câu:

Suggestions (Lời đề nghị)

1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có thể dùng các cấu trúc câu:

a. Let’s + V + Object/ Adverb : chúng ta hãy ...

Ex: Let’s do our homework toaether.

(Chúng mình hãy cùng nhau làm bài tập về nhà đi)

b. Shall we + Verb + Object/ Adverb ...? = Let’s ...

Ex: Shall we go to the cinema tonight?

(Tối nay chúng mình hãy đi xem phim đi).

c. What / How about + V-ing + Object/ Adverb ...?

Ex: What about going to the cinema tonight?

= Let’s go to the cinema tonight.

(Tối nay chúng la đi xem phim đi)

How about going fishing this afternoon?

(Chiều nay chúng mình đi câu đi?)

d. Why don’t we + V(infinitive) + ...?

Ex: Why don’t we come early and have a drink before the film? (Chúng ta đến sớm để uống nước trước khi xem phim nhé?)

Why don’t we sit here? (Chúng ta ngồi đây đi?)

 

2. Để trả lời câu đề nghị ta dùng:

a. Accept

(Nhận lời đề nghị)

-    Yes, let’s.

(Vâng, chúng ta hãy...)

-    It sounds wonderful/ great (Nghe tuyệt đấy)

-    That’s a good idea.

(Ỷ kiến nghe hay đấy)

Ok. It'll be fun.

(Được rồi. Sẽ vui lắm đây.)

b. Refuse

(Từ chối lời đề nghị)

No. let’s not.

(Không, chúng ta đừng...).

- No. I’m sorry. I don’t think it’s a good idea.

(Không, rất tiếc. Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay.)

Sorry, I'd rather not.

(Rất tiếc. Tôi không thích)