Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Task 3: Work in pairs. Which seat do you think is the most suitable for you? Whyy? Use the information in Task 1 as suggestions. (Làm việc từng đôi. Bạn nghĩ chỗ ngồi nào phù hợp nhất cho bạn? Tại sao? Dùng thông tin ở Bài tập 1 lời đề nghị.)

B.SPEAKING (Nghe)

Task 1: Tim's class is going on a boat trip on Lake Michigan in Chicago. Read the information about some of the participants. (Lớp của Tim sẽ đi dạo bằng tàu trên hồ Michigan Ở Chicago. Đọc thông tin về một số người trong những người tham dự.)

Mrs Andrews : Tôi không muốn ngồi ở phần lộ thiên trên tàu. Ngoài ra tôi cần phải thấy tất cả học sinh.
Susan : tôi muốn ở gần Mary. Tôi không muốn da bị sạm nắng.
Mary : Tôi thường đau khổ vì bệnh say xe, do đó tôi cần nhiều không khí trong lành.
Tim : Tôi thích ngồi ngoài nắng và tối muốn ở một mình.
John : Tôi không thích hệ thống điều hòa không khí. Tôi muốn chụp ảnh.
Sam : Trước đây tôi chưa hao giờ ở trên tàu. Tôi muôn nhìn phong cảnh đẹp.

Task 2: Work in groups. Read the seat plan. Decide the best seat for each person, using the information in Task 1. Conduct a conversation like litis: (Làm việc từng nhóm. Đọc sơ đồ chỗ ngồi. Quyết định chỗ ngồi tốt nhất cho từng người, dùng thông tin ở Task 1 Điều khiển cuộc đối thoại như thế này):

a.A : I think Mary should sit in section B.
B : Yes. Put her in seat 16.
A : No. That’s not a good idea because Susan wants 10 sit near her.
B : OK. Seat 37 would be better.
A : That’s fine for them both.
c : I think Tim should seat in section c.
D : OK. Put him in seat 1 or 9.
c : That's a good idea because there he can enjoy the sunshine and fresh air.
E : I think Mrs Andrews should sit in section A.
F : Yes. Put her in seat 43.
E : No.I think it’s not a good scat because she needs to sec all the students.                             F : OK. Seat 46 would he better.
Task 3: Work in pairs. Which seat do you think is the most suitable for you? Whyy? Use the information in Task 1 as suggestions. (Làm việc từng đôi. Bạn nghĩ chỗ ngồi nào phù hợp nhất cho bạn? Tại sao? Dùng thông tin ở Bài tập 1 lời đề nghị.)

      I think Seat 4 or 5 is the most suitable for me because I’ve never been a boat before. So I want to have a good view on the both sides.