Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. (Làm việc theo cặp. Quyết định của các hoạt động sau đây là công việc tình nguyện.)

SPEAKING

Task 1. Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. (Làm việc theo cặp. Quyết định của các hoạt động sau đây là công việc tình nguyện.)

•     Taking part in an excursion

•     Helping people in remote or mountainous areas

•     Giving care and comfort to the poor and the sick

•     Participating in an English speaking club

•     Providing education for disadvantaged children

•     Joining the Green Saturday Movement

1. Helping people in remote or mountainous areas.

2. Giving care and comfort to the poor and the sick

3. Providing education for disadvantaged children.

4. Joining the Green Saturday Movement.

Task 2. Work in pairs. Practise the dialogue and then make similar conversations, using the activities that follow. (Làm việc theo cập. Thực hành đối thoại và sau đó thực hiện một cuộc hội thoại tương tự, bằng cách sử dụng các hoạt động tiếp theo.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We're helping people in mountainous areas.

A: What exactly are you doing?

B: We're teaching the children to read and write.

A: Do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

Task 3. Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends and usually do to help people. (Làm việc theo nhóm. Nói về một kiểu công việc bạn bè tình nguyện viên của bạn thường làm để giúp mọi người.)

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children to read and write. We enjoy the work very much because we like helping people.

2. We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children to read and write, listen to their problems. play games with them and take them to places of interest.