Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes.

B.SPEAKING (Nói)
Task 1: A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes. (Một khách ngoại quốc ghi chú về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hỏi và trả lời với một bạn cùng học. Dùng những ghi chú của ông ấy.)
A : Where is President Ho Chi Minh Mausoleum situated?
B : It is situated in Ba Dinh Square, in the centre of Ha Noi.
A : When did the construction of the Mausoleum started?
B : It started in 1973 and completed in 1975.
A : How many floors does it have?
B : It has three floors.
A : What are these floors used for?
B : Well, the first floor is used as a stand for important meetings organized at Ba Dinh Square. The second floor is the place where the lale president is lying, and the third floor is the roof of the mausoleum.
A : On what days can you visit the Mausoleum?
B : In summer, you can visit the Mausoleum from 7:30 to  10:30 am and in winter, you can visit it from 8:00 to 11:00 am, every day except Monday and Friday.
A : Can we take photographs?
B : You can take photos outside the Mausoleum, but inside you mustn't.
Task 2: Work in pairs. Take turns to act as a tourist guide and give a short introduction to either of the historical places below, using the information given. (Làm việc từng đôi. Thay phiên đóng vai một hướng dẫn viên du lịch và cho lời giới thiệu ngắn về một trong những địa danh lịch sử dưới đây, dùng thông tin được cho.)
                               HOÀNG THÀNH HUẾ
*Được ghi vào danh sách Di Sản Văn Hóa Thế Giới năm 1993
*Ở Huế, 654 km từ Hà Nội và 1071 km từ Tp Hồ Chí Minh.
*Xây dựng : khởi sự 1805 và hoàn tất năm 1832.
*Bao gồm 3 khu vực : Hoàng Thành, Phòng Thành và Tử cấm Thành
*Mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 4.30 chiều.
*Phí vào cửa : 55.000 đồng VN
                          HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT
*Cũng được gọi là Dinh Thống Nhất hay Dinh Độc Lập
*Ở Ọuận 1, tp Hồ Chí Minh, 1.730 km nam Hà Nội
*Đầu tiên được xây dựng năm 1865, và bị hư hại nặng trong vụ dội bom vào tháng Hai. 1963
*Tái thiết và việc xây dựng hoàn tất năm 1966
*Có 5 tầng với 100 phòng và phòng lớn trang trí đẹp đẽ
*Mở cửa mỗi ngày từ 7: 30 đến 11 sáng và từ 1g đến 4 g chiều
*Phí vào cửa : l0.000đồng
a.I'd like to introduce you all some features about Hue Imperial City. Hue is in Central Viet Nam. It is 654 km far from Ha Noi and 1071km from Ho Chi Minh City, and you can also get there by plane, about 45 minutes from Tan Son Nhat Airport.
       Hue was listed as a World Cultural Heritage by UNESCO in 1993. Hue was founded by the Nguyen Dynasty. The construction started in 1805 and completed in 1832. Hue comprises three sections: the Royal Citadel, the Imperial Enclosure and the Forbidden City.
        The City is open daily from 8:00 a.m to 4:30 p.m. and the admission fee is 55.000 VND per person.
b.I'd like to introduce you the Thong Nhat Conference Hall. It is located in District 1. Ho Chi Minh City. The Hall was originally built in 1865 by the French to be the resident of the French governor (toàn quyền). Then it was called the Presidential Palace (Dinh Tổng thống). later the Independence Palace (Dinh Độc lập). In February 1963, the building was heavily damaged by an air bombardment. And it was rebuilt and the reconstruction completed in 1966. After 1975. the building was called the Reunification Hall or the Thong Nhat Conference Hall. It has five floors with 100 beautifully decorated rooms and chambers.
The Hall is open daily from 7:30 lo 11:00 a.m. and from 1:00 10 4:00p.m. The admission fee is 10.000 VND per person.
Task 3: Work in groups. Ask other members of the group questions about a historical plaee they have been to or known about, note down the main information, then report to the class what you have learnt about the place. (Làm việc từng nhóm. Hỏi những thành viên khác của nhóm những câu hỏi về một địa danh lịch sử họ đã đến hoặc biết. ghi chú những thông tin chánh, và Sau đó tường thuật cho lớp những gì em biết về nơi đó.)