Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

   SPEAKING

   Task 1: Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và  trả lời câu hỏi.)

   1. What does WHO stand for?

   2. When was WHO established?

   3. What is its major objective?

   4. What are its main activities?

   WHO

   Tổ Chức Y Tế thế giới (WHO) là một tổ chức chuyên ngành Liên Hiệp Quốc về y tế. Nó được thành lập ngày 7 tháng Tư năm 1948. Mục tiêu của WHO, như được đăt ra vì bản Hiến Pháp của nó, là tất cả các dân tộc đạt được trình độ y tế cao nhất có thể được. Những hoạt động chính của WHO là thực hiện những cuộc nghiên cứu về phát triển y học và cải thiện chăm sóc y tế quốc tế.

   1. WHO stands for World Health Organization.

   2. It was established on April 7. 1948.

   3. Its objective is the attainment by all the peoples of the highest possible level of health.

   4. Its main activities are carrying out research on medical development and improving international health.

   Task 2: Below is some brier information about two international organizations. Work in pairs. Ask and answer questions about them. (Dưới đây là một vài thông tin ngắn về hai tổ chức quốc tế. Làm việc từng đôi. Hỏi và trả câu hỏi về chúng.)

UNICEF

Founded: 1948

Headquarters: New York

Aims: to advocate for the protection of children’s rights, to help meet their basic needs and help them reach their full potential.

Activities:

+ provide supports and funds for the most disadvantaged children - victims of war. disasters and extreme poverty.

+ carry out education development programmes for children.

WWF

Founded: 1961 Head office: New York Aims: to protect endangered wild animals and their habitat.

Activities:

+ carry out research on endangered species.

+ collect data on rare and endangered animals and plants

 

UNICEF

 - Năm thành lập : 1948    

 - Trụ sở chính :New York

 -  đích: ủng hộ việc hảo vệ quyền của thiếu nhi, giúp đáp ứng nhu cầu cơ bản và giúp chúng đạt được tiềm năng đầy đủ.         

 - Hoạt động :      

  Cung cấp hỗ trợ và quỹ cho thiếu nhi khó khăn nhất : nạn nhân chiến tranh, thiên tai và khốn cùng.

  Thực hiện chương trình phát triển giáo dục cho thiếu nhi.

WWF

 -  Năm thành lập : 1961

 - Văn phòng chính: New York

 - Mục đích : bảo vệ động vật hoang dã đang làm nguy và môi trường sống của chúng.

 - Hoạt động :

 Thực hiện việc nghiền cứu các chủng loại đang lâm nguy

 Thu thập dữ liệu về động thực vật quý hiếm và đann lâm nguy.

 

   1. UNICEF

   A. What does UNICEF stand for?

   B : It stands for (the) United Nations Children's Fund.

   A :When was it established?

   B : In 1948.

   A: Where is its headquarters located?

   B : In New York.

   A : What are its aims?

   B : It advocates for the protection of children s rights, to help to meet their basic needs and help them reach their full potential.

   A : What are its activities?

   B : It provides supports and funds for the most disadvantaged children such as victims of war. disasters and extreme poverty, and carry out education development programs for children.

   Task 3: Tell a partner what you know about one of the above mentioned international organizations. Use the information from Tasks 1 and 2. (Kể cho một bạn cùng học những gì em biết về một trong hai tổ chức quốc tế được nói đến ở trên. Dùng thông tin ở Task 1 và 2.)

   A. Do you know anything about WWF?

   B. OK. First, its name stands for World Wildlife Fund. This organization founded in 1961, has its headquarters in New York. Its aims are to protect endangered wild animals and their habitats. WWF ‘s main activities are to carry out research on endangered species and collect data on rare and endangered plants and animals. So far, thanks to its activities, a large number of endangered animals have been saved and preserved in reserves.