Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Say which of the following you should like/ not like to do and why: (Nói điều nào dưới đây bạn thích/ không thích làm và tại sao:)

SPEAKING

Task 1. Say which of the following you should like/ not like to do and why: (Nói điều nào dưới đây bạn thích/ không thích làm và tại sao:)

• swimming

• fishing

• stamp-collecting

• mountain-climbing

• playing computer games

• reading books

• watching TV

• chatting with a friend on the phone

What do you like doing in your free time?

-1 like playing guitar in my free time.

-1 enjoy singing when I have free time.

-   I am interested in music.

- I spend much time on reading books.

-   I love fishing best.

-   I love swimming.

Task 2. Lan is talking to Huong about her hobby of collecting books. Practise reading their dialogue with a partner. (Lan nói chuyện với Hương về sở thích sưu tầm sách. Thực hành bài đối thoại của họ với một bạn học.)

Hương: Lan, sở thích của bạn là gì?

Lan: ừ, mình thích sưu tập sách.

Hương: Bạn có thể cho minh biết bạn sưu tập sách như thế nào?

Lan: Được. Việc này phải được thực hiện thường xuyên. Bất cứ khi nào mình tìm thấy một cuốn sách thú vị mình mua nó ngay lập tức.

Hương: Bạn mua sách ở đâu?

Lan: Mình mua từ một hiệu sách gần nhà mình và một số sách khác từ gian hàng sách cũ. Đôi khi bạn bè của mình, cha mẹ mình cho mình một ít.

Hương: Làm thế nào để bạn sắp xếp bộ sưu tập của bạn?

Lan: Mình phân loại chúng thành các loại khác nhau và mỗi thể loại để ở một góc của kệ sách với một thẻ tên trên đó.

Hương: Lan, bạn định làm gì tiếp theo?

Lan: Minh nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục làm cho bộ sưu tập của mình phong phú hơn.

Task 3. Work with a partner. Make a similar dialogue about collecting stamps. Use the suggestions below. (Làm việc với một bạn học. Thực hiện một cuộc đối thoại tương tự về việc sưu tập tem. Sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Viet: What is your hobby, Nam?

Nam: Well, I like collecting stamps.

Viet: Could you tell me how you collect your stamps?

Nam: Well, this must be done reguiarly. Whenever a new kind of stamp is issued. I buy it immediately. And I ask my friends, inland or overseas, to give me the stamps in their countries. Sometimes I exchange my stamps with my friends'.

Viet: How do you organize your collection?

Nam: I classify them according to the countries or to the categories: animals, plants, flowers,...

Viet: What do you plan to do next, Nam?

Nam: I think I’ll continue to make my collection richer and richer.