Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Task 1: Read what Ha Anh says about music. (Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

B.SPEAKING (Nói)
 Task 1: Read what Ha Anh says about music. (Đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.) 
      “Vâng. Tôi yêu nhạc pop. Nó làm tôi vui. Tôi thực sự thích ban Backstreet Boys - họ dễ nghe. Những bài hát của họ làm tôi phấn khởi bất kỳ lúc nào tôi cảm thấy buồn. Tôi luôn luôn nghe chúng. Tôi có một máy Walkman, do đó tôi có thể nghe nhạc khi tôi đi ra ngoài, ở nhà tôi luôn luôn mở ra-đi-ô và tôi xem chương trình nhạc pop trên tivi.”
Work in pairs. Answer the questions.(làm việc từng đôi. Trả lời các câu hỏi).
1.What kind of music does Ha Anh like?  Ha Anh likes pop music.
2.Why does she listen to it? Because it keeps her happy.
3.What is her favourite band? Her favourite band is the Backsireet Boys.
4.When does she listen to music? She listens to music all the time.
Task 2: Work in groups. Ask your partner questions to get information to complete the lable below. (Làm việc từng nhóm. Hỏi bạn cùng học của em câu hỏi để lấy thông tin điền bảng dưới đây.)
A : What kind of music do you like?
B : I like classical music.
A : Why do you like it?
B : Because it relaxes my mind much with its sweet and gentle tone.
A : What’s your favourite band?
B : I like the ATB with the famous singer Anh Tuyet.
A : What piece of music do you like best?
B : I like the "Nocturne in C" by Chopin.
A : When do you listen to this music?
B : I usually listen to this kind or music on discs produced by this band when I feel tired or bad.
A : What kind of music do you like?                                                          C : I like folk music.
A : Why do you like it?
c : Because it is relaxing and reminds me of the traditional music of our nation.
A : Who is your favourite singer?                                                               C : It’s Ms. Ai Xuan, a famous folk music singer.
A : What's your favourite song?                                                                 C : It’s the “Trong Com”.
A : When do you listen to this music?                                                         C : Whenever I feels bad or sad.

                                              Partner 1                        Partner 2
kind of music                            classical music                folk music
reasons for listening to music      relaxing                         sweet and gentle
favourite band / musician           the ATB/ Anh Tuyet           Ms. Ai Xuan
favourile song / picce of music     Nocturne in C                  Trong Com
when listen to music                   tired or bad                    feeling bad/ tired
 Task 3: Now report what you have found out about your partners. (Bây giờ thuật lại những gì em đã nhận thấy về các bạn cùng học của em.)

       B likes classical music but C likes folk music. B likes classical music because thinks it can relaxe his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.