Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Read the dialogue, 2. Now take tu s to make similar dialogues. Use the adjectives in the table

1. Read the dialogue

Hoa: This person is short and thin.
        She has long blond hair.
Lan: Is this Mary?
Hoa: Yes.

  1. Hãy đọc hội thoại.

Hoa:   Người này thấp và ốm. Cô ấv có tóc dài màu vàng.

Lan:   Mary phải không?

Hoa:   Đúng vậy.

2. Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table

     build

tall        slim

short     thin 

fat

     hair

long         straight          black/dark

short        curly              blond/fair

               bald               brown

Bây giờ em hãy lần lượt xây dựng các hội thoại tương tự, sử dụng các tính từ cho trong bảng dưới đây.

a.

A:  This person is tall and thin. He has short black hair.

B:  Is this Van?

A:   Yes.

b.

A:  This person is short and fat. He is bald.

B:  Is this Mr. Lai?

A:   Yes.

c.

A:  This person is tall and slim. She has long dark hair.

B:  Is this Miss Lien?

A:    Yes.

d.

A:  This person is tall and slim. She has curly blond hair.

B:   Is this Ann?

A:    Yes.

e.

A:   This person is tall and thin. He has short dark hair.

B:   Is this Mr. Khoi?

A:    Yes.

f.

A:   This person is tall and slim. She has long fair hair.

B:   Is this Mary?

A:    Yes