Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm khi kết thúc công việc hay một giai đoạn công tác.

I. CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT

1. Đọc văn bản tổng kết trong SGK, trang 173 và trả lời câu hỏi:

a. Phần mở đầu:

-    Quốc hiệu hoặc tên tổ chức (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường ĐHSPHN - Đội thanh niên tình nguyện số 2)

-  Địa điểm, ngày... tháng... năm... (Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2007)

-  Tiêu đề (Báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công với nước).

b. Phần nội dung: báo cáo gồm:

-   Tình hình tổ chức địa điểm hợp đồng (...), thời gian (...) số lượng tham gia (...)

-   Kết quả hoạt động (hoạt động chăm sóc thương bệnh binh và người có công với nước, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan; hoạt động ôn tập văn hóa và vệ sinh hoạt động hè cho con em thương binh, bệnh binh; hoạt động xây dựng công trình thanh niên và tặng quà thương binh, bệnh binh).

-  Đánh giá chung.

c. Phần kết thúc:

Người viết báo cáo kí tên

Chú ý: Về diễn đạt, văn bản tổng kết có cách dùng từ, đặt câu ngắn gọn, chính xác, rõ ràng, mỗi việc một đề mục, mỗi ý một lần xuống dòng, gạch đầu dòng, các câu sử dụng thường lược từ ngữ.

2. Từ việc tìm hiểu ví dụ trên, hãy cho biết yêu cầu đối văn bản tổng kết.

-   Văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm khi kết thúc công việc hay một giai đoạn công tác.

-  Muốn viết được văn bản tổng kết cần:

+ Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.

+ Lần lượt viết các phần: mở đầu, nội dung báo cáo (tình hình kết quả hoạt động công việc, bài học kinh nghiệm và kiến nghị), kết thúc.

+ Diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng.

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học