Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3: Đoạn thơ sau đây trích trong bài “Hai chị em” của Lưu Trọng Lư, một bạn chép sai hai chữ có vần, em hãy chỉ ra hai chữ đó và thay vào bằng hai chữ “sông, cạnh” sao cho phù hợp.

Bài 1: Hãy chỉ ra vần chân và vần lưng trong đoạn thơ sau:

Mây lưng clìừtig hàng Về ngang lưng núi Ngàn cây nghiêm trang Mơ mùng llìeo bụi

(Xuân Diệu)

Trả lời:

-   Vần chân: hàng - trang; núi - bụi

-   Vần lưng: chừng - lưng; ngang - màng.

Bài 2: Trong hai đoạn thơ sau, đoạn thơ nào gieo vần liền, đoạn nào gieo vần cách:

Cháu đi đường cháu Chú lên đường ra Đến nay tháng sáu Cìưỵt nghe tin nhà

(Tố Hữu)

Nghé hành nghé hẹ

Nghé chẳng theo mẹ

Thì nghé theo đàn

Nghé chớ đi càn

Kẻ gian nó bắt.

(Đồng dao)

Trả lời:

Trong hai đoạn thơ trên thì đoạn thơ thứ nhất gieo vần cách còn đoạn thơ thứ hai gieo vần liền

Bài 3: Đoạn thơ sau đây trích trong bài “Hai chị em” của Lưu Trọng Lư, một bạn chép sai hai chữ có vần, em hãy chỉ ra hai chữ đó và thay vào bằng hai chữ “sông, cạnh” sao cho phù hợp.

Em bước vào đây Gió hôm nay lạnh Chị đốt than lên Để em ngồi sưởi Nay cliị lây chồng ơ mãi Giang Đông Dưới làn mây trắng Cách mấy con đò.

Trả lời:

Đoạn thơ của Lưu Trọng Lư, sửa lại hai chữ: Để em ngồi cạnh (chứ không phải là để em ngồi sưởi). Chữ thứ hai là sông: Cách mấy con sông (chứ không phải là Cách mấy con đò).