Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Trong câu in đậm ở cuối truyện, người ăn mày muốn nói (bằng hàm ý) với người nhà giàu rằng “địa ngục là chỗ của các ông (người nhà giàu)”.

I. KHỞI NGỮ VÀ CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

1. a) “Điều này” là khởi ngữ.

b)  “Dường như” là thành phần tình thái.

c)  “Những người con gái... nhìn ta như vậy” là thành phần phụ chú.

d)  “Thưa ông” là thành phần gọi đáp.

“Vất vả quá!” là thành phần cảm thán.

Bảng tổng kết về khởi ngữ và các thành phần biệt lập

Khởi ngữ

Thành phần biệt lập

Tình thái

Cảm thán

Gọi-đáp

Phụ chú

Điều này

Dường như

Vất vả quá

Thưa ông

Những người con gái... nhìn ta như vậy

2. Học sinh tự viết đoạn văn giới thiệu truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu có dùng khởi ngữ và thành phần tình thái.

II. LIÊN KẾT CÂU VÀ ĐOẠN VĂN

1. Ở (a): Nhưng, Nhưng rồi, Và thuộc biện pháp nối.

Ớ (b): cô bé - Cô bé thuộc biện pháp lặp lại; Cô bé - nó thuộc biện pháp thế.

Ớ (c): “bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa!” - thế thuộc biện pháp thế.

2. Bảng tổng kết về các biện pháp liên kết

Biện pháp liên kết

Ngữ

liệu

Lặp từ ngữ

Đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng

Thế

Nôi

Đoạn

a

 

Mưa - mưa đá - tiếng lanh canh - gió

 

Nhưng, nhưng rồi, và

Đoạn b

Cô bé

 

Cô bé - nó

 

Đoạn

c

 

Bất bình - khinh bi - cười kháy - Pháp - Nã phá luân - Mĩ - Hoa Thịnh Đốn

Bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa - thế

3. Học sinh tự phân tích sự liên kết câu trong đoạn văn mình đả viết, (bài tập 2 phần 1).

III. NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ NGHĨA HÀM Ý

1. Trong câu in đậm ở cuối truyện, người ăn mày muốn nói (bằng hàm ý) với người nhà giàu rằng “địa ngục là chỗ cùa các ông (người nhà giàu)”.

2. a) Từ câu in đậm, có thế hiểu:

-  Đội bỏng huyện chơi k/lông hay.

-Tôi không muốn có ý kiến về việc này.

Người nói cố ý vi phạm phương châm cách thức (nói mơ hồ),

b)  Huệ muốn nói rằng “Còn Nam và Tuấn, mình vẩn chưa báo”. Huệ cố ý nói thiếu (vi phạm phương chàm về lượng; có lẽ để nhẹ đi phần chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.