Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì ? Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu. 2. Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở học vỡ lòng như thế nào ? Tìm những chi tiết biểu hiện tình cảm đó.

Câu hỏi:

1. Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì ? Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.

2. Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở học vỡ lòng như thế nào ? Tìm những chi tiết biểu hiện tình cảm đó.

3. Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu ?

a)   Tiên học lễ, hậu học văn.

b)   Uống nước nhớ nguồn.

c)    Tôn sư trọng đạo.

d)   Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.)

Trả lời: 

1. Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để mừng thọ thầy, tỏ bày lòng yêu quí kính trọng thầy, người đã hết lòng dạy dỗ dìu dắt họ trường

thành.

Những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu là:

-   Các môn sinh từ sáng sớm đã tề tựu trước sân nhà thầy giáo Chu để mừng thọ thầy.

-  Họ dâng biếu thầy những cuốn sách quý.

-   Họ “đồng thanh dạ ran”, cùng theo sau thầy khi nghe đi cùng với thầy “tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng”.

2. Đối với người thầy đã dạy mình từ thuở học vỡ lòng, thầy giáo Chu rất mực tôn kính.

Những chi tiết biểu hiện sự tôn kính đó là:

-  Thầy mời học trò cùng thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.

-  Thầy chắp tay cung kính với cụ đồ.

-   Thầy cung kính thưa với cụ: “Lạy thầy, hóm nay con đem tất cả các món sinh đến tạ ơn thầy.”

3. Những câu tục ngữ nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu là:

a)   Uống nước nhớ nguồn.

b)   Tôn sư trọng đạo

c)  Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.

Nội dung:

Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.