Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2: Mỗi chú thích trong câu 1, nghĩa của từ được giải thích bằng cách nào?

Câu 1: Dưới đây là một số chú thích trong những bài văn các em đã học:

-    tập quán: thói quen của một cộng đồng (địa phương, dân tộc...) được hình thành từ lâu trong cuộc sống, được mọi người làm theo.

-  lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm.

-  nao núng: lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa.

Em hãy cho biết:

1. Mỗi chú thích trên gồm mấy bộ phận?

2. Bộ phận nào chú thích nêu lên nghĩa của từ?

3. Nghĩa của từ ứng với phần nào trong mô hình dưới đây?

Trả lời:

1.      Mỗi chú thích trên gồm hai bộ phận.

2.       Bộ phận nêu lên nghĩa của từ là bộ phận đứng đằng sau dấu hai chấm.

3.       Nghĩa của từ ứng với phần nội dung trong mô hình.

Câu 2: Mỗi chú thích trong câu 1, nghĩa của từ được giải thích bằng cách nào?

Trả lời:

-   tập quán được giải thích bằng cách trình bày khái niệm mà từ biểu thị (thói quen của một cộng đồng được hình thành từ lâu đời trong đời sống, được mọi ngời làm theo)

-    lẫm liệt, nao núng được giải thích bằng cách đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa (hùng dũng, oai nghiêm; lung lay, không vững lòng tin ở mình nữa).