Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu hỏi 1: Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân.Câu hỏi 2: Trước khi mất người cha cho các con biết điều gì?Câu hỏi 3: Theo lời cha, hai người con đã làm gì?Câu hỏi 4: Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu?Câu hỏi 5: Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?

Câu hỏi 1: Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân.

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, tìm xem những từ ngữ nào thể hiện hai vợ chồng rất cần cù chịu khó làm ăn. Tìm được những từ ngữ đó là em đã có câu trả lời.

-       Gợi ý: Những hình ảnh nói lên sự cần cù chịu khó của hai vợ chồng người nông dân là: “quanh năm             ra đồng từ            Trồng lúa, ............. không đế cho đất nghỉ, không ngơi                   ”

Câu hỏi 2: Trước khi mất người cha cho các con biết điều gì?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2, chú ý lời người cha dặn lại với các con của mình trước lúc qua đời. Đó chính là nội dung em cần tìm.

-       Gợi ý: Trước khi mất, người cha cho các con biết: “Ruộng.............. tự đào lên mà dùng”.   

Câu hỏi 3: Theo lời cha, hai người con đã làm gì?

-       Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn 3, tìm xem hai người con đã tìm gì trên đám ruộng của mình. Tìm được việc làm đó em đã có được câu trả lời.

-       Gợi ý: Theo lời cha dặn hai người con đã “đào............. ;......

Câu hỏi 4: Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu?

-       Hướng dẫn: Em suy nghĩ xem, nếu ruộng lúa được đào bới kĩ, cỏ chết, đất tơi xốp thì khi trồng lúa, lúa sẽ như thế nào. Trả lời được điều ấy là em đã tìm được nội dung cho câu trả lời.

Câu hỏi 5: Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?

-       Gợi ý: Câu chuyện muốn khuyên chúng ta phải “chịu khó,..................mới có cái ăn cái để, cuộc sống no đủ Đừng lười biếng, mơ hão........... ”

Các bài học nên tham khảo