Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ngắt nhịp trong thơ 7 chữ có thế là 4/3 hay 3/4 nhưng 4/3 nhiều hơn, thông dụng hơn.

I.NHẬN DIỆN LUẬT THƠ

Một bài bốn câu, hay một khô 4 câu thông thường là có 3 vần (cáu 1, câu 2 và câu 4) hoặc 2 vần (câu 2 và câu 4). Vần có thế là vần chính (hoàn toàn khớp ví dụ: ta, xa), có thế là vần thông là vần gần đúng (ví dụ: che, khuya, thông, dung...) vần cũng có vần trắc hoặc vần bằng nhưng vần bằng thông dụng hơn, vị trí gieo vần là tiếng cuối câu 2 và 4 có khi cả tiếng cuối câu 1:

- Luật bằng trắc trong thơ 7 chữ theo hai mô hình sau:

a)

B B T T T B B

T T B B T T B

T T B B B T T

B B T T T B B

b)

T T B B T T B

B B T T T B B

B B T T B B T

T T B B T T B

Bài thơ của Đoàn Vân Cừ bị chép sai:

- Sau ngọn đèn mờ không có dấu phẩy.

- Ánh xanh xanh lẽ ra là ánh xanh Ve.