Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm muc đích để dọa Thạch Sanh để chàng trốn đi vì ngỡ mình đã giết chết con trăn vua nuôi

I. HÀNH ĐỘNG NÓI LÀ GÌ?

1. Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm muc đích để dọa Thạch Sanh để chàng trốn đi vì ngỡ mình đã giết chết con trăn vua nuôi, e tính mạng sẽ gặp nguy. Câu “Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết” thể hiện rõ nhất mục đích ấy.

2.  Lí Thông đạt được mục đích. Chi tiết Thạch Sanh tin và vội vã từ giã mẹ con Lí Thông thế hiện rõ điều đó

3. Lí Thông đạt được mục đích của mình bằng phương tiện lời nói

4. Việc làm của Lí Thông là một hành động. Vì hành động đó thực hiện bằng lời nói mà đích của nó là dọa Thạch Sanh hiện bằng lời cho chàng trốn đi vì ngờ mình đã giết trăn của vua. Từ đó Lí Thông dễ bề tâng công lên vua.

II. MỘT SỐ KIỂU HÀNH ĐỘNG NÓI THƯỜNG GẶP

1.

-     Câu “Con trăn ấy... đã lâu” nhằm mục đích thông báo

-      Câu “Thôi... trốn ngay đi” nhằm mục đích cầu khiến.

-     Câu “Có... lo liệu” nhằm mục đích hứa hẹn.

2.

-       Hành động hỏi và mục đích để hỏi: "Vậỵ... ở đâu?”

-        Hành động trình bày và mục đích thông báo “Con sẽ... Đoài”

-      Hành động hỏi và mục đích là van xin “U nhất định.. ..u? U không.... u?

-      Hành động bộc lộ cảm xúc và mục đích là để than “Khốn nạn... này! Trời ơi.”

3. Qua phân tích hai đoạn trích ở mục I và II, có những kiểu hành động nói: hỏi, trình bày, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc, cầu khiến, đe dọa.