Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu có nhiều cụm chủ - vị không bao nhau. “Con đường này... thấy lạ.”

                                 Đặc điểm câu ghép
Trả lời câu hỏi 1.Tìm các cụm C-V trong những câu in đậm

Câu có một cụm chủ - vị:
“Mẹ tôi âu yểm... dài và hẹp".
Trả lời câu hỏi 2.

Câu có nhiều cụm chủ - vị không bao nhau. “Con đường này... thấy lạ.”
Trả lời câu hỏi 3.

Câu có cụm chủ - vị nhỏ nằm trong cụm chủ - vị lớn.
“Tôi quên thế nào được... bầu trời quang đăng”.
(Câu này có hai cụm chủ - vị nhỏ làm phụ ngữ cho động từ quên và động từ nảy nở.)
Ba câu hỏi trên nhằm phân biệt câu có một cụm chủ - vị, câu có nhiều cụm chủ - vị không bao nhau, câu có nhiều cụm chủ
- vị bao nhau (cụm nhỏ nằm trong cụm lớn)
Trả lời câu hỏi 4

Nhằm nhận biết cảu ghép có hai hoặc nhiều cụm chú - vị không bao nhau. Dựa vào bảng kết quả phân tích ba câu hỏi trên để trả lời.

                                         Các nối các vế câu:
Câu 1

 Còn có các câu (1), (3), 7 là câu ghép. Câu (4) là câu đơn có cụm C-V nằm trong thành phần trạng ngữ.
Câu 2.

Hoặc bằng những từ có tác dụng nối hoặc không dùng từ nối.
Câu 3

 - Mình đọc hay tôi đọc.
- Tôi đến chơi nhưng anh ấy lại không ở nhà.
- Chúng tôi mua chứ chúng tôi không xin.
- Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu người bấy nhiêu.
- Ai làm người ấy chịu.
- Hễ anh ẩy đến thì tôi cho anh về.

 

Các bài học nên tham khảo