Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phần in đậm được tách ra khỏi phần đứng trước băng dâu hai chấm và dấu ngoặc kép.

L CÁCH DẪN TRựC TIẾP

1. Trong phần trích a, phần in đậm là lời nói.

-     Phần in đậm được tách ra khỏi phần đứng trước băng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

2. Trong phần trích b, phần in đậm là ý nghĩ.

-     Phần in đậm được tách ra khỏi phần đứng trước băng dâu hai chấm và dấu ngoặc kép.

II. CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

1. - Trong phần trích a, phần in đậm là lời nói.

-     Phần in đậm và phần đứng trước không bị tách bởi dấu gì

2. - Trong phần trích b, phần in đậm là ý nghĩ.

-     Giữa phần được dẫn và phần lời của người dẫn có từ “rằng”.

-     Trong trường hợp này có thể thay từ “là” vào vị trí từ “rằng”.

3. - Giữa phần câu in đậm và phần câu đứng trước trong ví dụ a không có từ “rằng”.

-     Có thể đặt thêm từ “rằng” hoặc từ “là” vào vị trí đó trong trường hợp này.