Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 57: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (Giải bài tập 1, 2, 3, 4) Tiết 57: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (trang 57 sgk) - Toán 3 So Sánh Số Lớn Gấp Mấy Lần Số Bé chọn lọc - TaiLieu so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, số lớn gấp 3 lần số bé, giáo án so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, so sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 57, bài tập so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, giáo án so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài 3. Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?