Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tưởng tượng rằng em gặp phải một trong những vấn đề trên. Hãy viết một lá thư tương tự như trong bài tập 2 cho cô Brown về một khóa học thích hợp và hỏi thêm thông tin về:

READING

1. Work with a partner, ask and answer the questions. (Làm việc với bạn bên cạnh, hỏi và trả lời câu hỏi.)

* Câu trả lời tùy thuộc học sinh 

2. Read the text and select the statement that expresses its main idea.(Đọc bài đọc và chọn câu diễn tả ý chính của bài.)

* Đáp án: D Time-management skills has many benefits and there arc three steps to develop them. 

3. Read the text again. Dccidc whether the sentences are true (T), false (F), or not given (NG). (đọc lại bài đọc rồi quyết định xem nhừng câu sau đây đúng (T). sai (F) hay không có thông tin (NG)) 

 

 

T

F       NG

1

Elderly people don't strive for being independent.

 

 

2

The ability to be independent comes naturally to a person when he / she grows up.

 

 

3

Teenagers only need time-management skills to be independent.

 

 

4

When teenagers are able to complete their daily tasks and duties at school and at home, they have more confidence and self-esteem.

 

 

 

5

Having good time-management skills mean you can use your time wisely.

 

 

 

4. Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi dưới đây.)

* Đáp án

1. With good time-management skills, vou don't feel very stressed when exam dates are approaching; you can act more independently and respossibly, get better grades at school and have more time for family and friends.

2. Write the things you will have to do on a planner or an app on your mobile device, and put time limits on them.

3. So you can check them later.

4. Decide what is important to you and give it the most of vour time or add it to the top of your list.

5. Once routines are developed, they take less time to do.

5. Work in groups. Discuss the questions. (Làm việc theo nhóm và thảo luận những câu hỏi sau.)

Học sinh làm việc theo nhóm và trình bày ý kiến cá nhân

 

* Bài dịch

Kỹ năng quản lý thời gian

Việc trở thành người độc lập là khả năng tự chăm sóc bản thán và không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Đó là điều mà nhiều bạn trẻ đang nỗ lực để đạt được. Tuy nhiên khả năng sống độc lập không phải phát triển tự nhiên: bạn cần có một số kỹ năng sống để không phụ thuộc vào cha mẹ hoặc anh chị mình. Trong số những kỹ năng đó thì kỹ năng quan lý thời gian có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất. Khi bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt. bạn sẽ có được sự tự tin và sự tự tôn trọng bản thân. Những kỹ năng nàv cũng sẽ giúp bạn làm tốt công việc hàng ngày của bạn bao gồm cả trách nhiệm cua bạn ở trường cùng như ở nhà. Nếu bạn sử dụng thời gian một cách khôn khéo, bạn sẽ không cảm thấy bị áp lực khi ngày thi đến gần. Bạn còn có thể hành động một cách độc lập và có trách nhiệm hơn. đạt nhiều điểm cao hơn ở trường và có thêm nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và bạn bè.

Có được kỹ năng quản lý thời gian cũng không phai là quá khó. Đầu tiên bạn hãy lập kế hoạch cho những việc bạn cần làm trên bảng kế hoạch hoặc trên một ứng dụng ở điện thoại di động của bạn. Hãy sắp xếp chúng theo thời gian biểu đế sau đó bạn có thể kiểm tra. Bạn hãy xác định bạn cần bao nhiêu thời gian cho mỗi công việc và giới hạn thời gian cho công việc dỏ. Thử hai, bạn hãy ưu tiên cho các hoạt động của bạn. Neu bạn có qua nhiều việc phải làm trong một ngày hay một tuần, bạn có thể sẽ lúng túng vì phải tìm cách thu xếp công việc. Vì thế mà hãy quyết định việc nào là quan trọng với bạn và dành nhiều thời gian nhất cho công việc dó hoặc xếp nó lên đầu danh sách. Thứ ba. bạn hây xây dựng lề thói làm việc hàng ngày vì khi đã thành lề thói hàng ngày thì chúng sẽ tốn ít thời gian thực hiện hơn.

Kỹ năng quản lý thời gian khônu thể trong một ngày mà có được. Tuy nhiên khi bạn đă có những kỹ năng đó. chúng có thể giúp bạn trở nên độc lập.

SPEAKING

1. The table below presents the skills teens need to develop in order to he independent, and the reasons why those skills are necessary. Work in pairs. Discuss and match the skills with the appropriate reasons. (Bảng dưới đây trình bày những kỹ năng các bạn thanh thiếu niên cần xây dựng cho mình để trở thành người độc lập và lý do tại sao những kỹ năng đó là cần thiết. Làm việc theo cặp. thào luận và ghép các kỹ năng với những lý do phù hợp.)

*   Đáp án

1. d                              2.f                          3.C                   4. a

5. g                              6. b                        7. C

2. Lan and Minh are talking about what they think arc the most important skills the) need in order to be independent. Use the words in the box to complete their conversation. Then practicc it in pairs. (Lan và Minh đang nói về những điều họ cho là những kỹ năng quan trọng nhất để trở thành người độc lập. Hãy dùng từ cho trong khung để hoàn thành cuộc nói chuyện của các bạn ấy rồi tập hội thoại theo cặp.)

*Đáp án:

1. loneliness                                     3. Interpersonal communication

2. decisions                                      4. communicate

3. If you want to he independent, which of the skills in 1 are the most important for you? Work in pairs. Use the ideas in 1 to have a similar conversation as the one in 2. (Nếu bạn muốn độc lập, theo bạn kỹ năng nào ở bài tập 1 là quan trọng nhất? Theo cặp. hãy sử dụng những ý tưởng ở bài tập 1 làm thành một cuộc hội thoại tương tự như ở bài tập 2.)

*   Câu trả lời tùy  thuộc học sinh.

LISTENING

How parents help you become independent.

1. Look at the photo and answer the questions. (Hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.)

- What are the people in the photo doing?

The father is helping the boy ride a bike

- Do you think the boy needs his father's assistance to learn to ride a bicycle independently?

(Câu trả lời tùy thuộc học sinh)

2.  Listen to an interview on Life Skills, the most popular radio show for teens and parents, and match the statements with the speakers. (Hãy nghe cuộc phỏng vấn nói về Những kỹ năng sống, chương trình phát sóng truyền thanh được yêu thích nhất dành cho tuổi thiếu niên và các bậc phụ huynh rồi ghép những lời phát biêu theo đúng người nói.)

Click tại đây để nghe:

* Đáp án:

Long: b, f            Tuan: a,d                  Minh: c, e

3. Answer the questions.

Click tại đây để nghe:

1. Because they didn't let him do any household chores and drove him to school until he finished Grade 9.

2. To voice (speak out) his opinions.

3. They focus on teaching him about responsibility.

4. If he does his responsibility well, they give him a reward.

5. To do chores and follow a set routine.

6. He can make his own choices about these items.

4. Work in groups. Tell your group members whether you were brought up in the same way as Long, Tuan, or Minh.  (Làm việc theo nhóm. Hãy nói cho các thành viên trong nhóm biết cm có được dạy giống như Long. Tuấn hay Minh không)

* Câu trả lời tùy thuộc học sinh

Lời trong băng

MC: Hello and welcome to Life Skills, the most popular radio show for teens and parents. Today. I've invited three Grade 11 students to share with us how their parents help them to become independent. Long, would you like to start?

Long: Hi. well. I'm the only child, so my parents tend to be overprotective of me.

They didn't let me do any household chores and drove me to school until finished Grade 9. However, since I was a little child. I’ve always been encouraged to voice my opinions. My parents even aske for my opinion before they make important family decisions.

MC: That’s great. That helps you develop self-confidence. And Tuan? How do your| parents help you become independent?

Tuan: Well, my parents focus on teaching me about responsibility. I’m given a list on responsibilities, such as doing household chores, looking after my grandparents... And my parents make sure that I fulfill all of them. If I fail. I get punished. Bui if I do them well, I get a reward. This keeps me motivated.

MC: Your parents seem strict, but also very fair What about you, Minh?

Minh: My parents set some limits and establish rigid rules about important issues. I have to do chores and follow a set routine. But I can make my own choices about personal things such as clothes, books or toys. My parents encourage me to consider all options before making my own decisions.

MC: Yes, setting limits can teach you self-discipline, and keep you safe and healthy.

It's also great that your parents teach you decision-making skills. I hope thai one day you'll be ready to leave home and live independently. Thank you so much for joining the show.

WRITING

1. Read the advertisement for life skills courses in Teenage Magazine below and answer the questions.(Hãy đọc mục quảng cáo về các khóa học kỹ năng sống trên Tạp Chí Thiếu Niên dưới đây rồi trả lời câu hỏi)

TRUNG TÂM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGÔI SAO XANH

 

Những kỹ năng bạn cần để trở thành người độc lập

Bạn có muốn trở thành người độc lập?

Bạn có muốn sống dựa vào chính minh một cách thành công?

Vậy thì hãy theo khóa học của chúng tôi.  chúng tôi sẽ dạy cho bạn những kỹ năng bạn cần. Chúng tôi có rất nhiều khóa học khác nhau dành cho bạn.

Đối mặt với sự cô đơn                                  Đặt mục tiêu

Xư lý sự căng thẳng                                       Quản lý thời gian

Các kỹ năng tương tác cá nhân Và nhiều hơn nữa ...

Hãy ghi danh theo học ngày hôm nay và được xếp vào lớp nhừng người đến sớm

Để biết thêm thông tin. hãy viết thư về:

Ms. Angela Brown, Blue Rose Rd. Chanel. FL 32924

*   Đáp án

  1. Courses that teach the skills people need to become independent.
  2. Those who want to be independent / live on their own successfully.
  3. The skills to overcome the feeling of loneliness.
  4. A discount on tuition fee.
  5. Write to Ms Angela Brown.

2. Denise is interested in the life skills courses. Below is her letter asking for further information, but the parts are jumped-up. Put them in the right order according to the template on page 32. (Denise quan tâm đến khóa học dạy kỳ năng sống. Dưới đây là bức thư cô ấy viết yêu cầu niết thèm thông tin, nhưng những phần trong bức thư đã bị đảo lộn. Hãy xếp chúng lại theo đúng thứ tự theo mẫu viết thư ở trang 32.)

*   Đáp án

1. d                             2. a                  3. f                         4. b                        5. e                             6.C

3. Match each problem with its sign. Then discuss with a partner. (Hãy ghép từng vấn đề một với các dấu hiệu của nó. Sau đó thảo luận với bạn bên cạnh.) 

*  Đáp án 

1. Lacking time-management skills: c,d 

2. Suffering from stress: a, e

3. Lacking interpersonal: b, f

4. Imagine that you have one of the problems above. Write a letter similar to the one in 1 to Ms Brown for advice on a suitale course and get further information about: Hãy tưởng tượng rằng em gặp phải một trong những vấn đề trên. Hãy viết một lá thư tương tự như trong bài tập 2 cho cô Brown về một khỏa học thích hợp và hỏi thêm thông tin về: )

course duration (thời lượng khóa học)

 lecturer / trainer (giáng viên / huấn luyện viên)

starling date (ngày bắt đầu học)

certificate, etc (chứng chỉ ...)

*   Bài viết gợi ý

December 15th, 2015

Dear Ms Brown.

I am writing to ask you about the life skills courses you advertised in the Youth Magazine.

! am now in Grade 11 and have such a lot of work to do that I don't have time to finish all

Could you advise me how I can use mv time wisely and properly? I would also like to know which course is suitable for me and how much the tuition fee will be. I would he grateful if you could give me more information about the course duration, the trainer in charge, the starting date and the certificate I will receive after finishing the course.

I hope that your answer will help me make the right choice. I'm looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Tran Bao Ngoc