Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận xem trong 10 năm qua các kiểu khí hậu ở Việt Nam có thay đổi không. Cho ví dụ, sau đó trình bày kết quả trước cả lớp.

READING

Translation and exercises

1. Work with a partner and what problems are described in the pictures. Then answer the question: what do you know about the problems? (Cùng trao đối với bạn về các vấn đề được mô tả trong tranh. Sau đó trả lời câu hỏi: em biết gì về những vấn đề này?)

Gợi ý

 

Sử dụng các cụm từ gợi ý sau: greenhouse gas emissions from factories arid cars,

factories and cars send out harmful gases into the atmosphere, factories are burning

fossil fuels (coal and oil) I hat increases the amount of CO 2, deforestation...

Ví dụ

  • The first picture describes one of the causes of climate change. In the picture we can sec factories are burning fossil fuels that increases the amount of CO2 in the atmosphere. Increased levels of carbon dioxide contribute to the greenhouse effect; as the result, the earth is heating up. Warmer temperatures may cause many problems such as heat-related illnesses and reduced water and air quality, which in turn have a variety of adverse effects on human health.
  • What can you see in the second picturc? Running cars are sending smoke and fumes into the atmosphere, causing the Earth to warm up and increase its average temperature. Acordine, to climate scientists, personal vehicles are a major cause of global warming.
  • In the third picture we can see trees are cut down, for many reasons such as for land, paper, wood products or cooking fuelế.. Trees lemove carbon dioxide, a major greenhouse gas, from the atmosphere, while cycling oxygen back into it. When trees are cut down: however, the CO2 is released again. The area of land covered by forests in the world is reduced rapidly, causing climate change.

2. Read the text and select the statement that expresses its main idca. (Đọc bài khóa chọn một câu thích hợp thể hiện ý chính của bài.)

a. Hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trên toàn thế giới.

b. Hiện tượng nóng lên toàn cầu dẫn đến sự tuyệt chùng hàng triệu loài động thực vật trên toàn thế giới.

c. Nguyên nhân chú yếu của hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra và các tác động tiêu cực của nó đến đời sống con người.

d. Con người phái cùng nhau hành động nhàm giảm thiều các nguy cơ của hiện tượng nón lên toàn cầu.

Đáp án: c

Câu a: định nghĩa về hiện tượng nóng lên toàn cầu

Câu b: chỉ đề cập đến một trong những ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu như đã được giải thích trong bài khoá.

Câu c: là câu trả lời bao quát nhất vì nó đề cập đến cả nguyên nhân và kết quả.

Câu d: chỉ trình bày một giải pháp.

Do vậy câu c là câu trá lời đúng vì nó đề cập đển tất cả các điêm đã nêu trong bài khoá.

Bài dịch

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự diễn ra

Hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự gia tăng nhiệt độ xung quanh bầu khí quyển trái đất. một trong những vấn đề lớn nhất mà ngày nay con người phải đối mặt. Theo kết quả của rất nhiều công trình nghiên cứu thì hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự xảy ra. Hiện tượng này chủ yếu do con người gây ra và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống thật thảm khốc.

Nguyên nhân lớn nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự phát thải khí CƠ2 từ ( nhà máy điện chạy bằng than đốt. Khi người ta đốt than để sản xuất điện, một lượng lớn khí CO2 bay vào không khí. Ở Mỹ, khoảng 40% lượng phát thải khí CO2 có nguồn gốc việc sản xuất điện. Nguồn phát thải khí CO2 lớn thử hai là việc đốt cháy xăng dầu tro: giao thông vận tải. Ở Mỹ, cỏ đến khoáng 33% lượng khí CO2 được thải ra từ các loại xe cộ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu sử dụng xe hơi ngày càng tăng nhanh trong thế giới hiện đại. Một lý do nữa làm gia tăng nhiệt độ Trái đất là nạn chặt phá rừng lấy gỗ làm giấy và để khai hoang đất nông nghiệp. Rửng hấp thu và giữ khí CO2 không ch thoát ra ngoài bầu khí quyển. Ọuá trình này bị gián đoạn bởi tốc độ chặt phá rừng ở mức báo động.

Ảnh hưởng tồi tệ nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự dâng lên của mực nước biển trên toàn thế giới, có thể khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Sự nóng lên toàn cầu cũng gây ra những thárm họa tự nhiên liên quan đến thời tiết như hạn hán, lù lụt làm thiệt mạng hoặc bị thương rất nhiều người. Hiện tượng nóng lên toàn cầu với nhiệt độ càng gi tăng có thê khiến mùa màng trên thế giới thất thu. nguy cơ dẫn đến nạn đói. Nó còn đưc dự đoán có ảnh hưởng xấu nhất đến các nguồn nước. Việc thiếu nước có thể kìm hãm

phát triển kinh tế, làm tổn hại hệ sinh thái. Hiện tượng nóng lên toàn cầu còn có một ảnh hưởng đáng sợ khác nữa là nguy cơ làm biến mất hàng triệu loài động thực vật trên thể giới. Việc mất đi các loài trên diện rộng là mối quan tâm lớn của con người vì chúng ta không thể tồn tại được nếu thiếu sự đa dạng loài trên trái đất.

Điều quan trọng con người phải hiểu rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu do chính con người gây nên vẫn đang xảy ra và ảnh hưởng của nó đối với chúng ta rất nghiêm trọns. Tất cả mọi người phải hành động ngay để giám thiểu các nguy cơ.

3. Match the words with their meanings. (Hây ghép từ với nghĩa phù hợp của từ.)

Đáp án:

1.g                2. f

3. d           4. e                    5. b                   6. a                 7. c 

4. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. Humans/People/We are responsible.

2. It releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

3. Deforestation disrupts the process of absorbing and capturing CO2 from the atmosphere, which causes the world’s temperature to rise.

4. They could lose their homes.

5. They can reduce crop harvests globally.

6. Because humans cannot exist without species diversity on Earth.

5. Work in groups. Discuss with a partner. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận với bạn bên cạnh.)

1. Which of the effects of global warming do you think is the most serious? (Hiện tượng nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng nào mà bạn cho là nghiêm trọng nhất?)

Ví dụ:

In my opinion, the most serious effect of global warming is droughts because it is killing millions of creatures on Earth. As temperatures rise globally, droughts will become more frequent and more severe, with potentially devastating consequences for agriculture, water supply. When people and other creatures do not have food to eat and water to drink, we will die.

2. What do you think we should do to reduce the risks caused by global warming? (Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì để giảm bớt nguy cơ do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra?)

Ví dụ:

There are lots of things we can do to stop global warming, like turning off the lights w leaving a room, taking shorter showers, and recycling... By doing small things, we learn how to use natural resouces wisely.

 SPEAKING

Going green (Sống xanh)     

1. Work in pairs. In your opinion, which of the activities in the table below can help t reduce global warming. (Làm bài tập theo cặp. Theo ý kiến của em, hoạt động nào ở bảng bên dưới có thế giúp giám thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu.)

1. Sử dụng lại và tái chế thuỷ tinh, chất dẻo, giấy và các sản phẩm khác.

2. Giảm bớt việc tiêu dùng các sản phẩm làm bằng giấy.

3. Du lịch vòng quanh thế giới bàng đường không để nghiên cứu hiện tượng nóng lên  toàn cầu.

4. Cắt giảm tiêu dùng năng lượng: dùng bóng đèn LED và rút phích cấm của các thiết bị điện tử sau khi sử dụng.

5. Sử dụng các phương tiện giao thông xanh (thân thiện với môi trường): đạp xe hoặc đi bộ.

6. Trồng cây ở bất cứ nơi nào có thể.

7. Sống trong các khu rừng có quần thể loài đa dạng.

Đáp án.  1   2   4     5      6

2. The table below presents the reasons why the activities in 1 can help reduce glob warming. Match them with the activities. (Bảng dưới đây giải thích lý do tại sao các hoạt động ở mục 1 có thể giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ghép lý do với các hoạt động đó.)

1. Hoạt động này giúp giảm bớt lượng khí phát thải từ việc đốt cháy xăng dầu đề vận  hành tàu xe.

2. Hoạt động này cứu được cây rừng vì đây là những sản phẩm làm bằng gỗ.

3. Đây là cách sử dụng điện năng hiệu quả và lâu bền hơn nhiều. Thậm chí khi máy được tắt, các thiết bị điện tử vẫn sử dụng điện.

4. Chúng hấp thụ khí CO2 và nhá khí O2. Một cây có thể hấp thụ khoảng một tấn khí Co2 trong toàn bộ vòng đời.

5. Hoạt động này giúp giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án:

1. e               2. b                4. c                         5. a                         6.

3. Lan, Mai and Minh arc talking about the activities presented in 1. Work in grou of three. Complete their conversation using the phrases in the box and then practise it. (Lan, Mai và Minh đang nói về các hoạt động được trình bày ở mục 1. Thực hành theo nhóm 3 người. Sử dụng các cụm từ trong hộp để hoàn thành đoạn hội thoại, tập nói theo đoạn hội thoại đó.)

* Những cách diễn đạt sau đây sẽ giúp em

♦  Giving your opinion (Các cách đưa ra ý kiến thường gặp nhất)

ỉn my opinion / view...

(Theo ý kiến của tôi / quan điếm của tôi thì...)

Generally speaking, I think...

(Nói chung, tôi cho rằng...)

To my mind...

(Theo tôi, theo ý tôi thì...)

I’d just like to say...

(Tôi muon nói rằng...)

As far as I'm concerned...

(Theo những gì tôi được biết thì...)

Lan: Minh, cái nào trong số các hoạt độrm này bạn cho là hiệu quả nhất đê giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Minh: Theo ý mình thì hoạt động có hiệu quả nhất là việc cắt giảm sử dụng năng lượng. Nếu bạn sử dụng bóng đèn chiếu sáng LED hoặc tất các thiết bị điện từ khi không dùng đến chúng, bạn có thế tiết kiệm một lượng lớn điện năng.

Lan: ừ. mấy việc này không khó thực hiện. Thế ý kiến của bạn thế nào, Mai?

Mai: Mình cho ràng trồng cây là cách giảm bớt sự nóng lên toàn cầu có hiệu quả nhất.

Minh: Mình không chắc về điều này. Lý do gì khiến bạn nghĩ vậy?

Mai: Vì cây hấp thụ khí CO2 và nhả khí O2. Mồi cây có thé hấp thụ khoáng một tấn CO2 trong toàn bộ vòng đời. Bạn có đồng ý với mình không Lan?

Lan: Hừm, mình không nghĩ những hoạt động này có thể giảm đáng kể hiện tượng nóng lên toàn cầu. Mình tin ràng việc tái sử dụng và tái chế là cách làm hiệu quả hơn bởi vì chúng giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

4. What do you think about these solutions to global warming? Work in groups of 3. Use the ideas in 1 & 2 to a have similar conversation. (Em có suy nghĩ gì về các giải pháp giảm bót sự nóng lên toàn cầu. Thực hành nói theo nhóm 3 người. Sử dụng các ý tường ở mục 1 & 2 để xây đựng một đoạn hội thoại tương tự)

Ví dụ:

  • In my opinion, we should turn off all electronic devices such as televisions, stereo equipment, computers, battery chargers when they are not in use. It seems that we have to spend more money on them when off than when on, so unplug them instead.
  • As far as I am concerned, forests are just the lungs of the Earth. Trees clean the air, provide oxygen, cool streets and cities, conserve energy and save water... Trees are cut down every day, so we should think of ways to save trees: using recycled paper, reducing the use of wood products, plant more trees...

  LISTENING

1. a. Match the words with the pictures and answer the question. (Ghép các từ và tranh dưới đây cho phù hợp, sau đó trả lòi câu hỏi.)

Đáp án:

1. c (drought)

2. d (flood)

3. a (famine)

4. e (water shortage)  

5. b (forest fire)

b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above (Nguyên nhân chung của các thảm hoạ đuợc mô tả trong tranh là gì?)

* Câu trả lời tuỳ thuộc học sinh.

2. Professor Linn is talking to a class of grade 11 students about global warming Listen to the talk and choose the best answers. (Giáo su đang nói chuyện với học sinh lớp 11 về hiện tuợng nóng lên toàn cầu. Nghe bài nói chuyện và chọn những câu trả lời đúng nhất)

Click tại đây để nghe:

* Đáp án 

1-D        2-B       3-B          4-C                  5-A

3. Listen to the talk again and answer the questions. (Nghe lại bài nói chuyện và trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

* Đáp án

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading to the increase of the temperature on the earth.

3. Heat waves, floods, droughts and storm surges.

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions and a 20-30% loss of anima. and plant species.

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing to change your lifestyle and you'll be able to inform others and inspire change.

4. Work in groups. Discuss if the weather patterns in Viet Nam have changed over the last ten years. Provide some examples. Then report the results to the class. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận xem trong 10 năm qua các kiểu khí hậu ở Việt Nam có thay đổi không. Cho ví dụ, sau đó trình bày kết quả trước cả lớp.)

Ví dụ:

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam's climate due to the rise in temperatures and sea level. The Slimmer is longer; it is hotter and hotter and the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central and central highland provinces. In rainny season, the levels of flooding and storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are Quảng Bình, Quáng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.

*     Lời trong băng

Hi, everybody. In my talk today, I'11 discusss global warming, and its causes and effects on our lives. I hope you can all understand that it’s everyone's duty to help reduce global warming right now.

You all know that global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and water vapour. Climate scientists now believe that humans are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. and the cutting down of large areas of forests have contributed to the emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads to the increase in the earth's temperature.

Global warming results in climate change and catastrophic weather patterns such as heat waves, Hoods, droughts and storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer from famine, water shortages, and extreme weather conditions if we do not reduce the rate of global warming. This could also result in a 20-30% loss of animal and plant species.

Being well-informed about the effects of global warming is the first important step towards solving this problem. You'll be more willing to change your lifestyle if you understand the impact of global warming. Moreover, you'll be able to inform others and inspire change.

WRITING

1. Which are the causes and which are the effects of global warming. Complete the diagram w ith the ideas below. (Các nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì. Hoàn thành sơ đồ bằng các ý nêu bên dưới.)

2. Work in pairs. Discuss and complete the outline using the ideas from 1. Brainstem some possible solutions. (Làm bài tập theo cặp. Thao luận và lập dàn bài dựa trên các tương ở bài tập 1. Suy nghĩ tìm một số giải pháp thích hợp.)

Câu trả lời tùy thuộc học sinh

Gợi ý về dàn bài:

Dàn bài nên đề cập đến các mục sau:

1. Introduction (Introduce the topic and the main content of the essay)

Phần mơ đầu (Giới thiệu chủ đề và nội dung chính của bài luận)

-  one of the biggest issues facing humans nowadays

-  caused mainly by humans

-  most catastrophic effects on humans

-  humans have to take actions to reduce the risks

-  the essay will discuss the causes and effects, and possible solutions

2. What global warming is and its causes (Hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì, nguyên nhân cua hiện tượng này)

-   the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhous gases in the atmosphere

-  causes:

  • carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels
  • deforestation for farmland, wood and paper
  • increasing use of chemical fertilizers on croplands
  1. Effects of global warming (Anh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu)

-  heat-related illnesses and death, and spread of infectious diseases

-  melting of polar ice caps and rising of sea level

-  extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods and droughts

-  widespread extinction of species

4. Some possible solutions (Một số giải pháp có thể)

-  reducing energy use

-  planting trees or plants

-  using green methods of transport

5. Conclusion (Summarise the main points and state your opinion)

Kết luận (Tóm tắt các ý chính và nêu ý kiến cá nhân)

3. Now write your essay (between 160-180 words) using the helpful expressions in the box, the outline and your notes in 2. (Hãy viết một bài luận dài từ 160-180 từ, sử dụng các cách diễn đạt ở hộp bên dưới, dàn bài và phần ghi chép ở bài tập 2)

Helpful expressions

lead to                   contribute to                     result in                      cause

have serious consequences/impact on                         make

* Bài viết gợi ý

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we do not take actions to reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more and more severe. The essay will discuss the problem of global wanning, its causes and effects and suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood and paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands... Human activities have serious consequences on the life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heat waves, droughts, floods and hight tides. Under extreme weather conditions, people have to suffer heat-related illnesses and infectious diseases.

Global wanning is seriously affecting our life on Earth in many ways, so everyone of us should do something to reduce it. Begin at home by reducing energy use: unplug all electronic devices when they are not use, avoid lighting at day time, use solar energy instead; saving clean water; planting trees or growing our own foods. Walking and biking to work are green methods of transport, also they are lun and good for health.

In conclusion, global warming is throating human beings and millions of spccies Earth. The Earth is the common home for all of us and because of this great attenti should be paid to environmental problems. Taking small but effective actions such reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place to live.