Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập Skills Review 3 có đáp án và lời giải chi tiết.

Reading

1 Read Mi's email to Nick and do the exercises that follow.

( Đọc email của Mi gửi Nick và làm bài tập bên dưới)

From:

To:

Subject: English Camp

Hi Nick,

How are you? I'm having so much fun here at English Camp. It's a pity you can't join us. It's my third day here and I wish the camp would last a month!!!

On the first day, we put up the tents. They held a tent competition, and although we tried our best, our team was only the runner-up. Guess what? I met Nam, our classmate, but we couldn't talk much because he was in another team.

Before lunch we played some team building games. It was exciting! In the afternoon we went fishing. Hung, a student from Luna School, is a really good angler. He caught ten fish while I caught none. However, we let them all go.

The second day, when we had a cooking competition, was also awesome. We had to draw lots to choose the dish we would cook. Hung did ours and we were asked to make sushi. Hung and I didn't know how to make it, but lucky us - we had Chie in our team! She's a student who comes from Tokyo and has lots of experience making sushi. Our sushi won the first prize! It's great that Chie taught us how to make this healthy dish.

Today there's an English speaking contest on how to learn English successfully for non-native English speaking students. Hung's giving a presentation on his top tips for learning English.

I must go now. Chie and Hung are calling me. Until next time,

Mi

Bài dịch: 

Chào Nick,

Minh đang rất vui tại English Camp. Rất tiếc là bạn đã không tham gia cùng chúng minh. Hôm nay đã là ngày thứ 3 ở đây, mình ước gì nó kéo dài 1 tháng.

Ngày đầu tiên bọn mình dựng lều. Họ đã tổ chức cuộc thi dựng lều. Mặc dù nhóm mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chỉ về hạng hai. Đoán xem chuyện gì xảy ra nào? Minh đã gặp Nam bạn học cùng lớp nhưng chúng mình không thể nói chuyện nhiều vì bạn ấy thuộc nhóm khác. 

Trước bữa trưa bọn mình đã tham gia trò chơi xây dựng tình đồng đội. Rất thú vị. Buổi chiều chúng mình đi câu cá. Hùng một học sinh trường Luna là một người câu cá thật sự giỏi. Bạn ấy đã bắt 10 con các trong khi mình không bắt được con nào. Tuy nhiên sau đó bọn mình đã thả toàn bộ số cá. 

Ngày thứ hai, chúng mình thi nấu ăn cũng rất tuyệt. Chúng mình đã rút thăm để chọn ra món ăn mà bọn mình có thể nấu. Hùng đã đại diện lên rút và bọn mình làm sushi. Hùng và mình không biết cách làm nhưng chúng mình rất may mắn vì đã có Chie trong nhóm. Bạn ấy là một học sinh đến từ Tokyo và có nhiều kinh nghiệm làm món sushi. Món sushi của bọn mình đã giành được giải nhất. Thật tuyệt khi Chie đã dạy bọn mình cách làm món ăn bổ dưỡng này.

Hôm nay có cuộc thi nói tiếng Anh về đề tài cách học tiếng Anh hiệu quả cho những học sinh không phải là người bản xứ. Hùng sẽ thuyết trình về những bí quyết học tiếng Anh của mình. 

Bây giờ mình phải đi rồi, Chie và Hùng đang gọi.

Gặp bạn lần tới nhé.

a Decide if the statements are true (T) /  false (F).

( Quyết định những câu sau đây là đúng hay sai)

1. Mi's team wasn't the winner of the tent competition.

( Đội của Mi không phải là người chiến thằng trong cuộc thi dựng lều)

2. Mi is the only student from her class to join the camp.

(Mi là học sinh duy nhất trong lớp tham gia cắm trại)

3. They played some team building games after lunch.

( Họ đã chơi trò xây dựng tình đồng đội sau bữa trưa)

4. Hung is a better angler than Mi.

( Hùng câu cá giỏi hơn Mi)

5. They kept some fish and let others go.

( Họ giữ lại một số con cá và thả những con khác)

Đáp án: 

1. T

2. F( Nam, their classmate, also joined the camp)

3. F(They play the game before lunch)

4. T

5. F( They let all the fish go)

b Answer the questions.

( Trả lời những câu hỏi sau đây)

1. How did the campers choose the dish to cook for  the competition?

( Những bạn cắm trại chọn món ăn để nấu cho cuộc thi như thế nào?)

2. Where does Chie come from?

( Chie từ đâu đến?)

3. What prize did they win?

( Họ đã giành chiến thắng giải thường gì?)

4. Who is the English speaking contest for?

( Cuộc thi nói tiếng Anh dành cho ai?)

5. What is the topic of Hung's presentation?

( Chủ đề bài thuyết trình của Hùng là gì?)

Đáp án: 

1. They drew lots.

2. Sne comes from a school in Tokyo/from Tokyo.

3. They won the first prize.

4. It’s for non-native English speaking students

5. It's about his tips on how to learn English.

Speaking

2    Work in groups and discuss the questions

(Làm việc theo nhóm và trả lời những câu hỏi)

1. Have you ever joined an English speaking camp? If yes, share your experience with your friends. If no, tell your friends about the class excursion you liked best.

( Bạn đã bao giờ thạm gia cắm trại cùng nhóm nói tiếng Anh? Nếu có, chia sẻ trải nghiệm của bạn với bạn bè. Nếu chưa, kể cho các bạn nghe về một chuyến đi chơi với lớp mà bạn thích nhất)

2. Do you think it is a good idea to take part in an English speaking camp? Why/ Why not?

( Bạn có nghĩ đó là ý kiến hay khi đi cắm trại với nhóm nói tiếng Anh? Tại sao?)

Listening

   Listen to Hung giving a presentation on his tips for learning English well. Complete the listener's notes. Use no more than THREE words for each blank.

( Nghe Hùng đang thuyết trình về những cách học giỏi tiếng Anh. Hoàn thành ghi chú của người nghe. Sử dụng không quá 3 từ cho mỗi chỗ trống)

Click tại đây để nghe:

Tips for Learning English

Reading (1)_______ in English

+ widening (2)________

+ understanding the context( hiểu ngữ cảnh)

+ remembering words longer( nhớ từ lâu hơn)

+ knowing how to use words (3)                   

Practising grammar( thực hành ngữ pháp)

+ doing exercises from different (4)            

+ good books: Grammar in Use and Active Grammar( sách hay: Grammar in Use and Active Grammar)

Taking opportunities to speak and write English( Tận dụng cơ hội nói và viết tiếng Anh)

+ joining an (5)________

+ exchanging emails and chatting on Skype( trao đổi email và chat trên Skype)

+ improving skills and widening knowledge of (6)______

Being (7)______

+ not being afraid of making mistakes( không sợ mắc lỗi)

+ taking part in class (8)                  

+ asking your teacher and classmates for help( nhờ giáo viên và bạn bè giúp đỡ)

Đáp án:

1. stories and books ( những câu chuyện và sách)

2. vocabulary( từ vựng)

3. correctly( một cách đúng đắn)

4. grammar books( sách ngữ pháp)

5. international project( dự án quốc tế)

6. different cultures( những nền văn hóa khác nhau)

7. self-confident( tự tin)

8. activities( các hoạt động)

Audio script:

My tips to learn English well are not complicated. Firstly, I usually read stories and books in English. Reading them helps me widen my vocabulary and understand the context where words are used. This way I can remember vocabulary longer and know how to use the words correctly. Secondly, to practise English grammar, I do lots of exercises from different grammar books. I find Grammar in Use and Active Grammar useful because they explain grammar thoroughly, and provide learners with various types of exercise. Thirdly, I take every opportunity to speak and write English because these are my weak points, ve joined an international project which connects students from all over the world. I've made friends with four students from the USA, Australia, France, and Egypt. We write each other emails and chat on Skype. That way I can not only improve my English skills but also enrich my knowledge of different cultures. My !ast tip is to be self-confident. Don't be afraid of making mistakes in the process of learning. In class, you should take part in the activities actively. If there are any things you don't understand, ask your teacher and classmates for help. These tips have helped me to become a successful English learner.

Writing

4    Choose one of the topics and write paragraph about it.

( Chọn một trong các chủ đề và viết một đoạn văn về nó)

a. What are your tips for learning English

( Những bí kíp học tiếng Anh)

b. What do you think you can learn from other countries' food?

( Bạn nghĩ bạn có thể học được gì từ ẩm thực của những nước khác?)

You can start your paragraph with:( Bạn có thể bắt đầu đoạn van với)

Here are some of my tips for learning English well.

( Đây là một số bí kíp học giỏi tiếng Anh)

 In my opinion, we can learn several things from other countries' food.

( Theo ý kiến của tôi, chúng ta có thể học nhiều điều từ ẩm thức của quốc gia khác)