Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập phần Skills 2 Unit 6 Trang 67 SGK Tiếng Anh 9 tập 1 mới

Listening 

1. Describe what you see in each picture. What are the similarities or differences between them?

Miêu tả cái bạn nhìn thấy trong mỗi bức ảnh. Điều giống và khác giữa chúng là gì? 

2. Nick is talking to Mrs Ha, Duong's mother, about her family in the past. Listen to the conversation and fill in the blanks.

Nick đang nói chuyện vs cô Hà, mẹ của Dương về gia đình của bà ngày xưa. Nghe đoạn hội thoại và điền vào chỗ trống. 

Click tại đây để nghe:

 

1. extended family

2. three generations

3. shared

4. their day

5. their work

6. things happening

7. to be tolerant

8.talk

9. listen

10. compromise

3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F).

Nghe lại và quyết định xem câu nào đúng(T) câu nào sai (F) 

Click tại đây để nghe:

Key: 

1.T   2.T  3.F   4.F   5.T   6.T 

4. Work in pairs. Discuss which three of me following qualities would be necessary for people living in an extended family. Remember to give reasons.

Làm việc theo cặp. Thảo luận 3 trong số những tính cách sẽ cần thiết cho người sống trong 1 đại gia đình. Nhớ đưa ra các lí do. 

5. Discuss the changes in transport in your neighbourhood. Is there anything that you prefer about the traditional/modem transport systems where you live?

Thảo luận những sự thay đổi về giao thông vùng quanh khu bạn sống. Có điều gì bạn thích hơn về giao thông truyền thống/ hiện đại ở nơi bạn sống không?