Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp bài tập Skills 2 Unit 12, có đáp án và lời giải chi tiết.

Listening

1. Work in pairs and answer the questions below.

[ Làm việc theo cặp và trả lời những câu hỏi]

1. What job do you want to do in the future?

[ Bạn muốn làm công việc gì trong tương lại?]

2. What qualities do you think you need to do that job?

[ Những phẩm chất nào mà bạn nghĩ bạn cần có để làm công việc đó]

2. Phong ¡s talking to Mrs. Warner, Nick's mother, about future jobs he and his friends want to do. Listen to the conversation and fill in the blanks with no more than THREE words.

[ Phong đang nói chuyện với bà Warner, mẹ của Nick, về những công việc trong tương lai mà anh ấy và bạn anh ấy muốn làm. Nghe nghe đoạn đối thoại và điền vào chỗ trống không nhiều hơn 3 từ]

Click tại đây để nghe:

1. Phong's mother has______ to do behind the scenes.

2. Phong's mother has to________ without extra pay.

3. It is______ for teachers when their students are successful.

4. Trang is a_______ girl.

5. Nick prefers to acquire some________ .

6. Nick is _____ hands.

Đáp án:

1. mountains of work [ một núi việc]

2. work overtime [ làm ngoài giờ]

3. rewarding [ khen thưởng]

4. sociable[ thuộc về xã hội]

5. applied skills[ những kỹ năng được áp dụng]

6. good with his [ giỏi với...của anh ấy]

 

3. Listen again and decide if the following statements are true (T) or false (F).

[ Nghe lại và quyết định những câu sau là đúng hay sai]

Click tại đây để nghe:

Đáp án:

1.T

Là một giáo viên mẹ của Phong phải chuẩn bị bài mới, chấm  bài và bình luận bài làm.

2.T

Phonh thích công việc hành chính.

3.T

Trang thích đi du lịch.

4.F

Trang sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

5.F

Nick muốn tập trung vào những môn học trên trường.

6.T

Một thợ máy cần nhiều kỹ năng để làm việc tốt.

Audio script:

Phong:We had a good discussion yesterday about our future careers.

Mrs. Warner: Did you? With Nick?

Phong: Yes... and also with Trang.

Mrs. Warner: Good. Nick said that you want to become a teacher.

Phong: I've changed my mind! My mum is a teacher.

She has mountains of work to do behind the scenes - preparing lessons, marking, giving feedback. She always has to work overtime without extra pay. I'd choose a nine-to-five job.

Mrs. Warner: I know!

Phong: Then there's the unpleasant task of dealing with lazy or naughty students. I'm not that patient!

Mrs. Warner: But it's rewarding when your students are successful and they appreciate your efforts. What about Trang?

Phong: She said she's interested in travelling, and she's a sociable girl. She wants to become a tour guide.

Mrs. Warner: That sounds good. What about Nick?

Phong: Nick doesn't want to spend so much time on academic subjects. He'd prefer to acquire some applied skills and get a job right after school.

Mrs. Warner: Did he tell you which job?

Phong: He mentioned becoming a mechanic. He's fascinated by cars, and he's good with his hands.

Mrs. Warner: I know, but it won't be easy. He'll need to learn lots of skills to do it...

4. Work in pairs. Choose a job that you like. Discuss which three qualities would be necessary for people doing that job. You use some of the ideas below. Remember give reasons.

[ Thực hành theo cặp. Chọn một nghề mà bạn thích. Thảo luận với ba phẩm chất cần thiết để mọi người làm tốt công việc đó. Các bạn sử dụng những ý tưởng bên dưới]

5. Based on your discussion in 4, write a paragraph about the three most important qualities a person needs to be able to do a job well. Remember to give reasons and examples to support your opinion.

[ Dựa vào bài thảo luận ở 4, viết một đoạn văn về yếu tố quan trọng nhất một người cần để có thể hoàn thành tốt công việc. Nhớ nêu lý do và ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn]