Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hướng dẫn học tốt Skills 2 Unit 11 có đáp án và lời giải chi tiết.

Listening

1   Look at the maps. Where is Kenya located? What do you know about this country?

[ Nhìn vào bản đồ. Kenya được đặt ở đâu? Bạn biết gì về đất nước này?]

2 Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true (T) or false (F).

[ Nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya. Quyết định những câu sau là đúng hay sai.]

Click tại đây để nghe:

 

T

F

1. Kenya was more male-dominated in the mid-twentieth century than now.

[Kenya được đàn ông thống trị ở giữa thế kỷ 20 nhiều hơn bây giờ]

2. Women work to be financially independent.

[Phụ nữ làm việc để độc lập về tài chính]

3. The number of women attending colleges and universities has risen.

[ Số phụ nữ học đại học và cao đẳng tăng]

4. About one third of Kenyan females stayed at home as housewives in 1995.

[ Khoảng 1/3  phụ nữ Kenya ở nhà làm nội trợ năm 1995]

5. In 2025, more than half of the student population in Kenya will be girls.

[ Năm 2025, hơn nửa dân số học sinh ở Kenya sẽ là nữ]

 

 

Đáp án:
1. T           2. T             3. T               4. F            5. F

 

3 Listen to part 2 again and fill the blanks the correct information.

[ Nghe lại phần 2 và điền vào chỗ trống với thông tin đúng]

Click tại đây để nghe:

Percentage of women in Kenya staying at home as housewives in

[ Phần trăm phụ nữ ở Kenya ở nhà làm nội trợ]

1.1995:______________________________

2.2010:_______________________________

3.2025:_______________ ________  ______ 

Percentage of women in Kenya attending colleges and universities in

[ Phần trăm phụ nữ Kenya học đại học và cao đẳng]

4. 1995:______________________________

5.2010:_______________________________

6.2025:_______________ ________  ______ 

Đáp án:

1.1995:65%

2.2010:47%

3.2025:30%

4.1995:22%

5.2010:36%

6.2025:48%

Audio script:

Part 1: Back in the mid-twentieth century, Kenya was a more male-dominated society compared to today. Men were ahead of women in both education and employment. But the situation has changed a lot since then. More and more women are working these days. They earn to support their families, as well as to be financially independent. More women study nowadays. Higher education has witnessed a great rise in the number of women attending colleges and universities.

Part 2: Let's look at some figures.

In 1995, 65 percent of Kenyan females stayed at home as housewives. This number dropped dramatically to 47 percent in 2010. It is predicted that this number will keep falling to around 30 percent in 2025.

Only 22 percent of university students were girls in Kenya in 1995. Fifteen years later, in 2010, this number went up to 36 percent. Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48 percent of the student population will be made up of females.

Writing

4    Work in groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes.

[ Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể]

Teenagers'roles in the future:

1.___________________

2.___________________ 

3.___________________ 

5    Choose one of your group's ideas, and write a short paragraph about it.

[ Chọn một trong những ý kiến của nhóm bạn, và viết một đoạn văn ngắn về nó. ]

In your writing, you should include:

 

[ Bài viết nên bao gồm]

-what the change is [ sự thay đổi là gi]

- why you think the change will happen[ bạn nghĩ tại sao sự thay đổi sẽ xảy ra]

- what this change will mean for society[ sự thay đổi này có ý nghĩa gì đến xã hội]