Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng hợp các bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 33 Unit 9 SGK tiếng anh 6 mới

1   Look at the pictures. What do you see?

tranh

Hướng dẫn:

Nhìn vào bức hình. Em thấy gì?

-  The Royal Palace (Cung điện Hoàng gia)

-   Old Town (Phố cổ)

-   Nobel museum (bảo tàng Nobel)

-  The city of Stockholm (Thành phố Stockholm)

 

2   Listen and tick (√) True (T) or False (F)

Click tại đây để nghe:

  1. The Royal Palace is one of the largest palaces in Europe.
  2. The biggest part of Stockholm is the Old Town.
  3. Today, the Old Town doesn't have any cafés, restaurants or shops.
  4. The Nobel Peace Prize is awarded in Stockholm.
  5. The Nobel Prize is presented by the Swedish Prime Minister.

Hướng dẫn:

 Nghe và ghi T (True) nếu đúng, ghi F (False) nếu sai trong các câu sau.

1. Cung điện Hoàng Gia là một trong những cung điện lớn nhất châu Âu. (T)

2.   Khu vực lớn nhất của Stockholm là Phố cổ. (F)

The oldest, not the biggest, part of Stockholm is the Old Town.

Khu vực cổ nhất, không pliải lớn nhất của thành phố Stockholm là Phố Cổ.

3.  Ngày nay, Phô' cổ là một nơi với những quán café, nhà hàng hay cửa hàng. (F)

Today, the Old Town is a place with café, restaurants, shops and museums.

Ngày nay, Pliố Cổ là một nơi với những quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng và viện bảo tàng.

4.  Giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao Stockholm. (F)

All Nobel prizes, except for the Nobel Peace Prize, are awarded in Stockholm.

Tất cả giải thưởng Nobel, ngoại trừ giải thưởng Nobel Hòa Bình, được trao ở Stockholm.

5.    Giải Nobel được trao bởi Thủ tướng Thụy Điển (F)

It is presented by the Swedish King.

 

Nó được trao bởi nhà vua Thụy Điển.

3 Listen again to the talk and fill in the gaps.

Click tại đây để nghe:

1.    The city of Stockholm covers _____ islands.

2.    It has _____ years of history.

                     

 

3.    There are about___________people living in the Old Town today.

 

4.    Nobel prizewinners receive their awards on _____

5.  The award consists of a Nobel diploma, a medal, and______Swedish crowns.

Hướng dẫn:

Nghe lại dể nói và điền vào chỗ trông.

1.14   2. 700         33000    4. 10 December    5. 10 million

1.  Thành phố Stockholm bao phủ 14 hòn đảo.

2.   Nó có lịch sử 700 năm.

3.   Ngày nay có khoảng 3000 người sông Phô' Cổ.

4.   Người đoạt giải Nobel nhận giải thưởng của họ vào ngày 10 tháng 12.

5.    Giải thưởng bao gồm một giấy chứng nhận đoạt giải Nobel, huy chương và 10 triệu đồng Thụy Điển.

Tape script:

Sweden’s capital city is built on 14 islands and has a 700 year-old history.

The oldest part of Stockholm is the Old Town. Here you can visit the Royal Palace, one of Europe’s largest and most dynamic palaces.

 

There are about 3000 people living in the Old Town today and it’s a place with café, restaurants, shops and museums, including the Nobel Museum. Stockholm is also the city where Nobel Prizes, except for the Nobel Peace Prize, are awarded each year. On the 10 December, the day when Alfred Nobel died, the Nobel Prize winners receive their awards from the Swedish King - a Nobel diploma, a medal, and 10 million Swedish crowns per prize.


4    Rearrange the words to make sentences.

1.    Stockholm/fantastic/is/!

2.    Da Lat/we're/in/!

3.    a good time/we're/having/here/!

4.     love/l/Disneyland/!

 

5.    must/come/you/!

6. you/wish/I/were/here/!

Hướng dẫn:

Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1. Stockholm is fantastic! Stockholm thật tuyệt vời!

2. We’re in Da Lat! Chúng tôi ở Đà Lạt.

3. We’re having a good time here! Chúng tôi đang rất vui vẻ ở đây!

4. I love Disneyland! Tôi yêu Disneyland!

5. You must come! Bạn phải đến!

 

6.  I wish you were here! Tôi ước bạn ở đây!

5 Write a postcard. Use the notes about the city you have chosen in Speaking 4, page 28.

 

   Viết một bưu thiếp. Sử dụng những ghi chú về thành phố em đã chọn trong phần nói 4, trang 28.

 

The Royal Palace is one of the largest palaces in Europe.

The biggest part of Stockholm is the Old Town.

Today, the Old Town doesn't have any cafés, restaurants or shops.

The Nobel Peace Prize is awarded in Stockholm.

The Nobel Prize is presented by the Swedish Prime Minister.